ปรัชญา : แหล่งรวมปัญญา พัฒนาแนวคิดใหม่ ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง

ปณิธาน : พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Creative and Productive Scholar

 

Channel CES

ร่วมสืบสานประเพณีไทย กราบผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2564

DPU Presentation (2020)

DPU library

ทำไมต้องเรียนต่อ ป.โท - ป.เอก ที่ DPU

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) สาขาศึกษาศาสตร์