ปรัชญา : แหล่งรวมปัญญา พัฒนาแนวคิดใหม่ ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง

ปณิธาน : พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Creative and Productive Scholar

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) สาขาศึกษาศาสตร์