ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

            มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อศึกษาและเตรียมการร่างหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการการศึกษาในปีการศึกษา 2546 ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2547 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2547   และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ต่อมาสาขาการจัดการการศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรองการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ในปีการศึกษา 2549 สาขาการจัดการการศึกษาได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และในปี 2551  มีการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการการศึกษาตามลำดับ

             ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 สาขาหลักสูตรและการสอนจึงได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2554

 

ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยครุศาสตร์ใช้ปรัชญาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและปณิธานร่วมกับมหาวิทยาลัย

          ปรัชญา :       แหล่งรวมปัญญา  พัฒนาแนวคิดใหม่  ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง

          ปณิธาน :      พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Creative and Productive Scholar

          วิสัยทัศน์:      โดดเด่น ก้าวไกล เป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

          พันธกิจ:       1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง และมีคุณธรรม

                             2. เสริมสร้างงานวิจัย และความเป็นเลิศทางวิชาการ

                             3. บริหารงานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส

                             4. บริการวิชาการ เพื่อสอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์

                             5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

      6. พัฒนา คณาจารย์และบุคลากร ให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์   และเป็นกันเองกับทุกคน

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม : นวัตกรรม  ผู้นำ  วิจัย

แผนงานวิทยาลัยครุศาสตร์

 

คู่มือนักศึกษา