ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ด้วยปณิธานของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของประเทศ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงมีดำริให้เปิดสอนหลักสูตรด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ในระยะแรกจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อศึกษาและเตรียมการร่างหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการการศึกษาในปีการศึกษา 2546 เพื่อเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2547 และได้รับความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยเป็นหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

ต่อมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีแผนเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จึงได้เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และได้รับความเห็นชอบให้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการศึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 และในปีการศึกษา 2551  ได้รับรองจากคุรุสภาให้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการการศึกษา ตามลำดับ

เมื่อเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาการจัดการการศึกษาได้ครบทุกระดับแล้ว มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดจะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้บริหารการศึกษา ในปี พ.ศ. 2553 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และสามารถเปิดสอนได้ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา

เมื่อหลักสูตรทางการศึกษามีจำนวนมากขึ้นและหลายระดับ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งเป็นคณะวิชา จึงได้ก่อตั้งวิทยาลัยครุศาสตร์ มีสถานะเทียบเท่าคณะวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัย โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา จึงมีแนวคิดเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยครุศาสตร์ได้รับรองจากคุรุสภาให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นรุ่นแรก

 

ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยครุศาสตร์ใช้ปรัชญาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและปณิธานร่วมกับมหาวิทยาลัย

          ปรัชญา :      แหล่งรวมปัญญา  พัฒนาแนวคิดใหม่  ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง

          ปณิธาน :      พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Creative and Productive Scholar

          วิสัยทัศน์:     โดดเด่น ก้าวไกล เป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

          พันธกิจ:      1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง และมีคุณธรรม

                             2. เสริมสร้างงานวิจัย และความเป็นเลิศทางวิชาการ

                             3. บริหารงานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส

                             4. บริการวิชาการ เพื่อสอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์

                             5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         6. พัฒนา คณาจารย์และบุคลากร ให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์   และเป็นกันเองกับทุกคน

 

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม : นวัตกรรม  ผู้นำ  วิจัย