ตามโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ชื่อหลักสูตร   หลักสูตร ประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
                     Graduate Diploma Program in Education Management

ชื่อและอักษรย่อประกาศนียบัตร       

ภาษาไทย            ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การจัดการการศึกษา) 
                           ป.บัณฑิต (การจัดการการศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ        Graduate Diploma (Education Management)
                           Grad.Dip. (Education Management)

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการการศึกษามุ่งผลิตและพัฒนาผู้ บริหารการศึกษา ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจัดการเชิงกลยุทธ์ และประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ในการการจัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
  2. มีความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์
  3. มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยทางการจัดการการศึกษา และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  5. มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้ บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาวิชาชีพทางการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง
  2. เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีใบอนุญาตที่ออกโดยคุรุสภาให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา   พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา

          เป็นระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคประมาณ 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

ระยะเวลาศึกษา   สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ 


วิธีการศึกษา  จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นรายวิชา ในวันเสาร์ – อาทิตย์ แบบ block course  ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น. โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ วิจัยและกรณีศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 30 หน่วยกิต จำแนกเป็น

 

รายวิชาที่เปิดสอน

วิชาบังคับ (7 วิชา ๆละ 3 หน่วยกิต) ได้แก่ สถิติและการวิจัยทางการศึกษา หลักและทฤษฎีการจัดการการศึกษา กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ผู้นำการจัดการการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และสัมมนาการจัดการการศึกษา

วิชาเลือก (เลือกเรียน 1 วิชา ๆ ละ 3 หน่วยกิต) ได้แก่ การจัดการการศึกษาในสังคมฐานความรู้ การจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ทางการศึกษา การกระจายอำนาจทางการศึกษา และการจัดการการตลาดกับการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Mobile  : 095-954-9229
             : 087-926-4591

ดาวน์โหลดใบสมัคร