การศึกษายุค “Digital Disruption in Education” 2563 : การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ

QR Code และ Link 

ลงทะเบียนนำเสนอบทความ/เข้าร่วมประชุมวิชาการ

คลิกเพื่อ Download โครงการ

คลิกเพื่อ Download Template_Academic Thai--conferenceofed-apheit

คลิกเพื่อ Download Template_Research article Thai--conferenceofed-apheit

คลิกเพื่อ Download รูปแบบการพิมพ์บทความ

ตัวอย่าง การเขียนอ้างอิง 2020

hitwebcounter