รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ระดับชาติ ครั้งที่  7  และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

 “ความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต”

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ณ  โรงแรม มิตร์ บีช โฮเทล พัทยา จังหวัดชลบุรี

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (สสอท.)

 

คลิก  เพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน/เข้าร่วมประชุม  

 

Template แบบฟอร์มบทความ

Template_Academic Thai 2023

Template_Research Thai 2023

Template_Academic 2023_EngVersion

Template_Research 2023_EngVersion

 

web counter