ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

Email: [email protected] 

 

 คณาจารย์วิทยาลัยครุศาสตร์

Email: [email protected]

 

Email: [email protected]

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

Email: [email protected]

 

ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Email: [email protected]

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Email: [email protected]

 

Download : ประวัติ รศ.ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี 

Email: [email protected]

 

Email : [email protected] 

 

Email: [email protected] 

 

Email: [email protected]

 

Email: [email protected]

 

Email: [email protected]

 

สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์

Email: [email protected]

โทร. 427  Mobile: 087-926-4591

 

บุคลากรวิทยาลัยครุศาสตร์

 

 

นางสาวเยาวลักษณ์  ขวัญชื่น   

ผู้ประสานงานหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต

Email: [email protected]

โทร.648

 

 

นางสาวนิรดา  บรรจงเปลี่ยน 

ผู้ประสานงานหลักสูตรมหาบัณฑิต 

Email: [email protected] 

โทร. 649

 

นางสาวณัฐสุดา บุญกราน   

ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

Email: [email protected] 

โทร.434

 

Free track counters