ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

Email: [email protected] 

 

 คณาจารย์วิทยาลัยครุศาสตร์h

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

Email: [email protected]

 

ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Email: [email protected]ac.th

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Email: [email protected]

Email: [email protected]

Download : ประวัติ รศ.ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี 

Email: [email protected]

 

Email : [email protected] 

 

Email: [email protected] 

 

Email: [email protected]

 

Email: [email protected]

 

Email: [email protected]

 

สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์

Email: [email protected]

โทร. 427  Mobile: 087-926-4591

 

บุคลากรวิทยาลัยครุศาสตร์

 

นางสาวนิรดา  บรรจงเปลี่ยน 

ผู้ประสานงานหลักสูตรมหาบัณฑิต 

Email: [email protected] 

โทร. 649

 

ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

Email:   

โทร.434

 

web counter