ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

Email: [email protected] 

 

 คณาจารย์วิทยาลัยครุศาสตร์h

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

Email: [email protected]

 

ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Email: [email protected]

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Email: [email protected]

Email: [email protected]

Download : ประวัติ รศ.ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี 

Email: [email protected]

 

Email : [email protected] 

 

Email: [email protected] 

 

Email: [email protected]

 

Email: [email protected]

 

Email: [email protected]

 

สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์

Email: [email protected]

โทร. 427  Mobile: 087-926-4591

อาจารย์ผู้สอน

1. ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ 

2. ดร.สุวิทย์  มูลคำ 

3. ผศ.ดร.นันทน์ธร บรรจงปรุ

4. ผศ.ดร.ศุนิสา ทดลา

5. ดร.จินตนา ปรัสพันธ์

 

 

บุคลากรวิทยาลัยครุศาสตร์

นางสาวชุติมา มหานิยม   

เลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์  

Email: [email protected] 

โทร. 650

 

นางสาวนิรดา  บรรจงเปลี่ยน 

ผู้ประสานงานหลักสูตรมหาบัณฑิต 

Email: [email protected] 

โทร. 649

 

ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

Email:   

โทร.434

 

web counter