ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

Email: pongpinyo.man@dpu.ac.th 

 

 คณาจารย์วิทยาลัยครุศาสตร์

Email: PAITOON@dpu.ac.th

 

Email: uthai.bot@dpu.ac.th

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

Email: kla.tow@dpu.ac.th

 

ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Email: spodjamal.sat@dpu.ac.th

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Email: sutheera.nim@dpu.ac.th

 

Download : ประวัติ รศ.ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี 

Email: ppinsuda@gmail.com

 

Email : sawai.fak@dpu.ac.th 

 

Email: somporng@dpu.ac.th 

 

Email: paitaya.mee@dpu.ac.th

 

Email: nukrob.mee@dpu.ac.th

 

Email: skanung@dpu.ac.th

 

สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์

Email: wasana.wia@dpu.ac.th

โทร. 427  Mobile: 087-926-4591

 

บุคลากรวิทยาลัยครุศาสตร์

 

 

นางสาวเยาวลักษณ์  ขวัญชื่น   

ผู้ประสานงานหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต

Email: yaowalak.kha@dpu.ac.th

โทร.648

 

 

นางสาวนิรดา  บรรจงเปลี่ยน 

ผู้ประสานงานหลักสูตรมหาบัณฑิต 

Email: nirada.bun@dpu.ac.th 

โทร. 649

 

นางสาวณัฐสุดา บุญกราน   

ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

Email: siriporn.cha@dpu.ac.th 

โทร.434

 

Free track counters