บริการที่จอดรถใน 3 บริเวณได้แก่ อาคารอเนกประสงค์และจอดรถสูง 10 ชั้น อนุญาตให้จอดรถได้ตั้งแต่ชั้น 7 - 10 ลานจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคารคณะนิเทศศาสตร์ และอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลานจอดรถบริเวณด้านข้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์