คลิกเพื่อดู ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 / 2023
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รอบที่ 1 : (ศ) 9 มิ.ย. 2566
รอบที่ 2 : (ศ) 11 ส.ค. 2566
ภาคเรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปริญญาตรี สัปดาห์เรียน : (จ) 12 มิ.ย. - (ศ) 21 ก.ค. 2566
สัปดาห์สอบ/วัดผล : (จ) 24 - (พฤ) 27 ก.ค. 2566
วันส่งผลสอบ : (ศ) 11 ส.ค. 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตศึกษา  (ส) 19 ส.ค. 2566

รายการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดประจำปีการศึกษา (จ) 7 ส.ค. 2566
ประกาศตารางสอน / ตารางสอบ / กำหนดการลงทะเบียน (จ) 17 ก.ค. 2566 (จ) 4 ธ.ค. 2566 (จ) 20 พ.ค. 2567
ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ป.ตรี (อ) 25 - (พฤ) 27 ก.ค. 2566 (อ) 12 - (ศ) 15 ธ.ค. 2566 (อ) 28 - (ศ) 31 พ.ค. 2567
ลงทะเบียนเรียนตามกำหนด (อ) 8 - (พฤ) 10 ส.ค. และ (อ) 15 ส.ค. 2566 (อ) 9 - (ศ) 12 ม.ค. และ (จ) 15 ม.ค. 2567 (อ) 4 - (พฤ) 6 มิ.ย. 2567 และ (จ) 10 มิ.ย. 2567
เปิดภาคเรียน/วันแรกของการเรียนการสอน (อ) 15 ส.ค. 2566 (จ) 15 ม.ค. 2567 (จ) 10 มิ.ย. 2567
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าและลงทะเบียนตามกำหนด (พฤ) 24 ส.ค. 2566 (พฤ) 25 ม.ค. 2567 (พฤ) 20 มิ.ย. 2567
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (จ) 28 - (อ) 29 ส.ค. 2566 (จ) 29 - (อ) 30 ม.ค. 2567 (จ) 24 - (อ) 25 มิ.ย. 2567
ลงทะเบียนล่าช้า (พฤ) 31 ส.ค. - (ศ) 1 ก.ย. 2566 (พฤ) 1 - (ศ) 2 ก.พ. 2567 (พฤ) 27 - (ศ) 28 มิ.ย. 2567
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน และลงทะเบียนล่าช้า (พฤ) 7 ก.ย. 2566 (พฤ) 8 ก.พ. 2567 (พฤ) 4 ก.ค. 2567
วันที่ระบบยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ (ศ) 8 ก.ย. 2566 (ศ) 9 ก.พ. 2567 (ศ) 5 ก.ค. 2567
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพฯ (ศ) 15 ก.ย. 2566 (ศ) 16 ก.พ. 2567 -
วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ (จ) 25 ก.ย. 2566 (อ) 27 ก.พ. 2567 -
สัปดาห์สอนชดเชย/ทดสอบ (จ) 9 - (อา) 15 ต.ค. 2566 (จ) 11 - (อา) 17 มี.ค. 2567 -
วันประกาศคะแนนเก็บกลางภาค (ศ) 27 ต.ค. 2566 (ศ) 29 มี.ค. 2567 -
วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (W) (ศ) 10 พ.ย. 2566 (ศ) 12 เม.ย. 2567 (ศ) 12 ก.ค. 2567
ส่งต้นฉบับข้อสอบที่สายงานวิชาการ (อ) 14 พ.ย. 2566 (อ) 23 เม.ย. 2567 (อ) 16 ก.ค. 2567
ส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อถอนรายวิชา (ติด W) (ศ) 17 พ.ย. 2566 (ศ) 26 เม.ย. 2567 (ศ) 19 ก.ค. 2567
สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (จ) 6 พ.ย. - (อา) 3 ธ.ค. 2566 (จ) 22 เม.ย. - (อา) 19 พ.ค. 2567 -
ประกาศผังที่นั่งสอบปลายภาคของนักศึกษา (จ) 27 พ.ย. 2566 (จ) 13 พ.ค. 2567 (พ) 24 ก.ค. 2567
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน (อา) 3 ธ.ค. 2566 (อา) 19 พ.ค. 2567 (อา) 28 ก.ค. 2567
สัปดาห์สอบปลายภาค (Final Exam) (จ) 4 - (อา) 17 ธ.ค. 2566 (จ) 20 พ.ค. - (อา) 2 มิ.ย. 2567 (อ) 30 ก.ค. - (อา) 4 ส.ค. 2567
ส่งผลสอบ/ประกาศผลสอบ (ศ) 22 ธ.ค. 2566 (ศ) 7 มิ.ย. 2567 (ศ) 9 ส.ค. 2567
วันหยุดของมหาวิทยาลัย 25-29 ธ.ค. 2566 และ 3-5 ม.ค. 2567 (8 วันทาการ) 9-12 เม.ย. และ 17-18 เม.ย. 2567 (6 วันทาการ) -
วันปรับเกรด I (45 วันหลังการประกาศผลสอบ) (จ) 5 ก.พ. 2567 (พ) 24 ก.ค. 2567 (จ) 23 ก.ย. 2567