คลิกเพื่อดู ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 / 2022
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รอบที่ 1 :  (พ) 22 - (ศ) 24 มิ.ย. 2565
รอบที่ 2 : (ศ) 19 ส.ค. 2565
ภาคเรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปริญญาตรี สัปดาห์เรียน :  (จ) 27 มิ.ย. - (ศ) 29 ก.ค. 2565
สัปดาห์สอบ/วัดผล : (จ) 1 - (ศ) 5 ส.ค. 25655
วันส่งผลสอบ : (ศ) 19 ส.ค. 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตศึกษา  (ส) 20 ส.ค. 2565

รายการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดประจำปีการศึกษา (พ) 17 ส.ค. 2565
ประกาศตารางสอน / ตารางสอบ / กำหนดการลงทะเบียน (จ) 18 ก.ค. 2565 (จ) 6 ธ.ค. 2565 (จ) 8 พ.ค. 2566
ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ป.ตรี (อ) 2 - (พฤ) 4 ส.ค. 2565 (อ) 13 - (ศ) 16 ธ.ค. 2565 (อ) 16 - (ศ) 19 พ.ค. 2566
ลงทะเบียนเรียนตามกำหนด (อ) 16 - (พฤ) 18 ส.ค. และ (จ) 22 ส.ค. 2565 (อ) 10 - (ศ) 13 ม.ค. และ (จ) 16 ม.ค. 2566 (อ) 30 พ.ค. - (พฤ) 1 มิ.ย. 2566 และ (อ) 6 มิ.ย. 2566
เปิดภาคเรียน/วันแรกของการเรียนการสอน (จ) 22 ส.ค. 2565 (จ) 16 ม.ค. 2566 (อ) 6 มิ.ย. 2566
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าและลงทะเบียนตามกำหนด (พฤ) 1 ก.ย. 2565 (พฤ) 26 ม.ค. 2566 (พฤ) 15 มิ.ย. 2566
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (จ) 5 - (อ) 6 ก.ย. 2565 (จ) 30 - (อ) 31 ม.ค. 2566 (จ) 19 - (อ) 20 มิ.ย. 2566
ลงทะเบียนล่าช้า (พฤ) 8 - (ศ) 9 ก.ย. 2565 (พฤ) 2 - (ศ) 3 ก.พ. 2566 (พฤ) 22 - (ศ) 23 มิ.ย. 2566
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน และลงทะเบียนล่าช้า (พฤ) 15 ก.ย. 2565 (พฤ) 9 ก.พ. 2566 (พฤ) 29 มิ.ย. 2566
วันที่ระบบยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ (ศ) 16 ก.ย. 2565 (ศ) 10 ก.พ. 2566 (ศ) 30 มิ.ย. 2566
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพฯ (ศ) 23 ก.ย. 2565 (ศ) 17 ก.พ. 2566 -
วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ (จ) 3 ต.ค. 2565 (จ) 27 ก.พ. 2566 -
วันประกาศคะแนนเก็บกลางภาค (ศ) 28 ต.ค. 2565 (ศ) 31 มี.ค. 2566 -
วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (W) (ศ) 11 พ.ย. 2565 (ศ) 21 เม.ย. 2566 (ศ) 7 ก.ค. 2566
ส่งต้นฉบับข้อสอบที่สายงานวิชาการ (อ) 15 พ.ย. 2565 (อ) 25 เม.ย. 2566 (จ) 10 ก.ค. 2566
ส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อถอนรายวิชา (ติด W) (ศ) 18 พ.ย. 2565 (ศ) 28 เม.ย. 2566 (ศ) 14 ก.ค. 2566
สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (จ) 7 พ.ย. - (อา) 4 ธ.ค. 2565 (จ) 17 เม.ย. - (อา) 14 พ.ค. 2566 -
ประกาศผังที่นั่งสอบปลายภาคของนักศึกษา (จ) 28 พ.ย. 2565 (จ) 8 พ.ค. 2566 (จ) 17 ก.ค. 2566
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน (อา) 4 ธ.ค. 2565 (อา) 14 พ.ค. 2566 (อา) 23 ก.ค. 2566
สัปดาห์สอบปลายภาค (Final Exam) (อ) 6 - (อา) 18 ธ.ค. 2565 (จ) 15 - (อา) 28 พ.ค. 2566 (จ) 24 - (อา) 30 ก.ค. 2566
ส่งผลสอบ/ประกาศผลสอบ (ศ) 23 ธ.ค. 2565 (ศ) 2 มิ.ย. 2566 (ศ) 11 ส.ค. 2566
วันหยุดของมหาวิทยาลัย (14 วันทำการ) 26-29 ธ.ค. 2565 และ 3-6 ม.ค. 2566 (8 วันทำการ) 10-12 เม.ย. 2566 (3 วันทำการ) -
วันปรับเกรด I (45 วันหลังการประกาศผลสอบ) (จ) 6 ก.พ. 2566 (จ) 17 ก.ค. 2566 (จ) 25 ก.ย. 2566