ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 / 2021
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รอบที่ 1 : (ศ.)18 มิ.ย. 2564
รอบที่ 2 : (ศ.)27 ส.ค. 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตศึกษา  (ส.)28 ส.ค. 2564

รายการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดประจำปีการศึกษา (อ.)10 ส.ค. 2564
วันประกาศตารางสอน / ตารางสอบ / กำหนดการลงทะเบียน (จ.)9 ส.ค. 2564 (จ.)13 ธ.ค. 2564 (จ.)9 พ.ค. 2565
ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ป.ตรี - (ศ.)20 - (พฤ.)23 ธ.ค. 2564 (อ.)17 - (ศ.)20 พ.ค. 2565
ลงทะเบียนเรียนตามปกติ (อ.)17 - (ศ.)20, (จ.)23 - (อ.)24 ส.ค. และ (จ.)30 - (อ.)31 ส.ค. 2564 (อ.)11 - (ศ.)14 ม.ค. และ (จ.)17 ม.ค. 2565 (อ.)24 - (พฤ.)26 พ.ค. และ (จ.)30 พ.ค. 2565
เปิดภาคเรียน/วันแรกของการเรียนการสอน (จ.)30 ส.ค. 2564 (จ.)17 ม.ค. 2565 (จ.)30 พ.ค. 2565
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าและลงทะเบียนตามกำหนด (จ.)6 ก.ย. 2564 (พฤ.)27 ม.ค. 2565 (พฤ.)9 มิ.ย. 2565
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (อ.)7 - (พ.)8 ก.ย. 2564 (จ.)31 ม.ค. - (อ.)1 ก.พ. 2565 (จ.)13 - (อ.)14 มิ.ย. 2565
ลงทะเบียนล่าช้า (พฤ.)9 - (ศ.)10 ก.ย. 2564 (พฤ.)3 - (ศ.)4 ก.พ. 2565 (พฤ.)16 - (ศ.)17 มิ.ย. 2565
กำหนดชำระเงินค่าลงลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน และลงทะเบียนล่าช้า (พฤ.)16 ก.ย. 2564 (พฤ.)10 ก.พ. 2565 (พฤ.)23 มิ.ย. 2565
วันที่ระบบยกเลิกข้อมูลลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ (ศ.)17 ก.ย. 2564 (ศ.)11 ก.พ. 2565 (ศ.)24 มิ.ย. 2565
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพฯ (ศ.)1 ต.ค. 2564 (ศ.)18 ก.พ. 2565 -
วันประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ (จ.)11 ต.ค. 2564 (จ.)28 ก.พ. 2565 -
วันประกาศคะแนนเก็บกลางภาค (ศ.)5 พ.ย. 2564 (ศ.)25 มี.ค. 2565 -
วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (W) (ศ.)19 พ.ย. 2564 (ศ.)8 เม.ย. 2565 (ศ.)1 ก.ค. 2565
ส่งต้นฉบับข้อสอบที่สายงานวิชาการ (อ.)23 พ.ย. 2564 (อ.)19 เม.ย. 2565 (อ.)5 ก.ค. 2565
ส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อถอนรายวิชา (ติด W) (ศ.)26 พ.ย. 2564 (ศ.)22 เม.ย. 2565 (ศ.)8 ก.ค. 2565
สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (จ.)15 พ.ย. - (อา.)12 ธ.ค. 2564 (จ.)4 เม.ย. - (อา.) 8 พ.ค. 2565 -
ประกาศผังที่นั่งสอบปลายภาคของนักศึกษา (จ.)6 ธ.ค. 2564 (จ.)2 พ.ค. 2565 (จ.)18 ก.ค. 2565
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน (อา.)12 ธ.ค. 2564 (อา.)8 พ.ค. 2565 (อา.)24 ก.ค. 2565
สัปดาห์สอบปลายภาค (Final Exam) (จ.)13 - (อา.)26 ธ.ค. 2564 (จ.)9 - (อา.)22 พ.ค. 2565 (จ.)25 - (อา.)31 ก.ค. 2565
ส่งผลสอบ/ประกาศผลสอบ (ศ.)14 ม.ค. 2565 (ศ.)27 พ.ค. 2565 (ศ.)5 ส.ค. 2565
วันหบุดของมหาวิทยาลัย(14 วันทำการ) 27 - 30 ธ.ค. 2564 และ
4 - 7 ม.ค. 2565 (8 วันทำการ)
11 - 12 เม.ย. 2565 (2 วันทำการ) 8 - 11 ส.ค. 2565 (4 วันทำการ)
วันปรับเกรด I (45 วันหลังการประกาศผลสอบ) (จ.)28 ก.พ. 2565 (จ.)11 ก.ค. 2565 (จ.)19 ก.ย. 2565