ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
* สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ และสัปดาห์เทศกาลปีใหม่ ภาคเรียนที่ 2 
ไม่นับ เป็นสัปดาห์การเรียนการสอน

ภาค 1 (เรียน 14 สัปดาห์)
(ชดเชย 1 คาบ 3 ชั่วโมง)
ภาค 2 (เรียน 14 สัปดาห์)
(ชดเชย 1 คาบ 3 ชั่วโมง)
ภาคฤดูร้อน (เรียน 7 สัปดาห์)
(ชดเชย 1 คาบ 3 ชั่วโมง)
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดประจำภาคการศึกษา สิงหาคม 2562 ธันวาคม 2562 -
ลงทะเบียนเรียน
พฤ. 1 - อา.4 สิงหาคม 2562
และ จ. 5 สิงหาคม 2562
พฤ. 28 - ส. 30 พฤศจิกายน 2562
และ จ. 2 ธันวาคม 2562
พฤ. 23 - ส. 25 เมษายน 2563
และ จ. 27 เมษายน 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
รอบที่ 1 พฤ. 6 - ศ. 7 มิถุนายน 2562
รอบที่ 2 ศ. 2 สิงหาคม 2562
- -
เปิดเรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ จ.10 มิถุนายน – อา. 21 กรกฎาคม 2562 - -
เปิดภาคการศึกษา จ. 5 สิงหาคม 2562 จ. 2 ธันวาคม 2562 จ. 27 เมษายน 2563
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา อ. 13 - พฤ. 15 สิงหาคม 2562 จ. 9 - พ. 11 ธันวาคม 2562 จ. 4 - อ. 5 พฤษภาคม 2563
ลงทะเบียนล่าช้า จ. 19 – อ. 20 สิงหาคม 2562 จ. 16 – อ. 17 ธันวาคม 2562 จ. 11 – อ. 12 พฤษภาคม 2563
สอบกลางภาค และหยุดทบทวนการเรียนการสอน - - -
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่คณะ จ. 7 - ส. 12 ตุลาคม 2562 จ. 17 - ส. 22 กุมภาพันธ์ 2563 จ. 18 – ส. 23 พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) ส. 26 ตุลาคม 2562 ส. 29 กุมภาพันธ์ 2563 ส. 30 พฤษภาคม 2563
ประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติข้อสอบปลายภาค อ. 15 - ศ. 18 ตุลาคม 2562 จ. 24 - ศ. 28 กุมภาพันธ์ 2563 จ. 25 - ศ. 29 พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่สำนักวิชาการ อ. 22 ตุลาคม 2562 อ. 3 มีนาคม 2563 อ. 2 มิถุนายน 2563
วันสุดท้ายของการเรียน อา. 10 พฤศจิกายน 2562 อา. 22 มีนาคม 2563 อา. 14 มิถุนายน 2563
การสอบปลายภาค จ. 11 - อา. 24 พฤศจิกายน 2562 จ. 23 มีนาคม - อา. 5 เมษายน 2563 จ. 15 - อา. 21 มิถุนายน 2563
ปิดภาคการศึกษา จ. 25 พฤศจิกายน 2562 อ. 7 เมษายน 2563 จ. 22 มิถุนายน 2563
ทำคะแนนสอบและประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติผลการสอบปลายภาค จ. 25 - ศ. 29 พศจิกายน 2562 อ. 7 - ศ. 10 เมษายน 2563 จ. 22 - ศ. 26 มิถุนายน 2563
* หยุดพักผ่อน 2 ช่วงเวลา รวม 14 วันทำการ

ช่วงที่ 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ และสัปดาห์เทศกาลปีใหม่ จ. 23 ธ.ค. 62 - ศ. 3 ม.ค. 63 (7 วันทำการ)

ช่วงที่ 2 สัปดาห์เทศกาลสงกรานต์ และหลังสัปดาห์เทศกาลสงกรานต์ พฤ.16 - ศ.24 เม.ย. 63 (7 วันทำการ)

-
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาค ศ. 29 พฤศจิกายน 2562 ศ. 10 เมษายน 2563 ศ. 26 มิถุนายน 2563
ประกาศผลสอบปลายภาค และวันสำเร็จการศึกษาของภาคเรียน ศ. 29 พฤศจิกายน 2562 ศ. 10 เมษายน 2563 ศ. 26 มิถุนายน 2563
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I * จ. 3 กุมภาพันธ์ 2563 จ. 15 มิถุนายน 2563 จ. 31 สิงหาคม 2563
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563/2020 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563