ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ภาค 1 (เรียน 15 สัปดาห์)
ภาค 2 (เรียน 15 สัปดาห์)
ภาคฤดูร้อน (เรียน 8 สัปดาห์)
ประชุมอาจารย์ทั้งหมดก่อนเปิดภาคการศึกษา อ. 14 สิงหาคม 2561 อ. 8 มกราคม 2562 -
ลงทะเบียนเรียน
พฤ. 9-ส.11 สิงหาคม 2561
และ อ. 14 สิงหาคม 2561
พฤ. 3-อา.6 มกราคม 2562
และ จ. 7 มกราคม 2562
พฤ. 30 พฤษภาคม -ส. 1 มิถุนายน 2562
และ จ. 3 มิถุนายน 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
รอบ1 พฤ. 7-ศ.8 มิถุนายน 2561
รอบ 2 ศ. 10 สิงหาคม 2561
- -
เปิดเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ รหัส 62*
จ. 11 มิถุนายน-ศ. 27 กรกฎาคม 2561
( 7 สัปดาห์ โดยให้อาจารย์สอนชดเชย 1 คาบ)
- จ. 10 มิถุนายน – อา. 21 กรกฎาคม 2562
เปิดภาคการศึกษา อ. 14 สิงหาคม 2561 จ. 7 มกราคม 2562 จ. 3 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา จ. 20 - พ. 22 สิงหาคม 2561 พ. 16 - ศ. 18 มกราคม 2562 จ. 10 - อ. 11 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียนล่าช้า จ. 27 - อ. 28 สิงหาคม 2561 พฤ. 24 - ศ. 25 มกราคม 2562 จ. 17 - อ. 18 มิถุนายน 2562
สอบกลางภาค และหยุดทบทวนการเรียนการสอน จ. 8 - ศ. 12 ตุลาคม 2561 จ. 4 - ส. 9 มีนาคม 2562 -
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่คณะ จ. 29 ตุลาคม - ศ. 2 พฤศจิกายน 2561 จ. 25 - ศ. 29 มีนาคม 2562 จ. 24 – ส.29 มิถุนายน 2562
วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W) ส. 17 พฤศจิกายน 2561 ศ. 12 เมษายน 2562 ส. 6 กรกฎาคม 2562
ประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติข้อสอบปลายภาค จ. 5 - ศ. 9 พฤศจิกายน 2561 จ. 1 - ศ. 5 เมษายน 2562 -
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่สำนักวิชาการ อ. 13 พฤศจิกายน 2561 อ. 9 เมษายน 2562 อ. 9 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของการเรียน ส. 1 ธันวาคม 2561 ส. 27 เมษายน 2562 อา. 21 กรกฎาคม 2562
การสอบปลายภาค จ. 3 - ส. 15 ธันวาคม 2561 จ. 29 เมษายน - ส. 11 พฤษภาคม 2562 จ. 22 – ส. 27 กรกฎาคม 2562
ปิดภาคการศึกษา จ. 17 ธันวาคม 2561 จ. 13 พฤษภาคม 2562 อ. 30 กรกฎาคม 2562
ทำคะแนนสอบและประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติผลการสอบปลายภาค จ. 17 - ศ. 21 ธันวาคม 2561 จ. 13 - ศ. 17 พฤษภาคม 2562 อ. 30 กรกฎาคม – ศ. 2 สิงหาคม 2562
หยุดพักผ่อน (8 วันทำการ ภาคเรียนที่ 1/61 และ 6 วันทำการ ภาคเรียนที่ 2/61) จ. 24 ธันวาคม 2561 – ศ. 4 มกราคม 2562 จ. 20 - จ. 27 พฤษภาคม 2562 -
วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาค ศ. 21 ธันวาคม 2561 ศ. 17 พฤษภาคม 2562 ศ. 2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลสอบปลายภาค และวันสำเร็จการศึกษาของภาคเรียน ศ. 21 ธันวาคม 2561 ศ. 17 พฤษภาคม 2562 ศ. 2 สิงหาคม 2562
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I * จ. 4 กุมภาพันธ์ 2562 จ. 1 กรกฎาคม 2562 จ. 16 กันยายน 2562
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2562 จ. 5 สิงหาคม 2562