สภามหาวิทยาลัย

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

 • นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ(MBA), Utah state University, U.S.A.
  • ดุษฎีกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดุษฎีกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อ.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.M. (Business Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A.T. (Linguistics), Indiana University, Bloomington, Indiana, U.S.A.
  • Ph.D.(Instructional Systems Technology), Indiana University, Bloomington, Indiana,U.S.A.
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5
 

คุณสีมา สีมานันท์

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ร.บ. (การต่างประเทศและการทูต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S. (Political Science), Utah State University , U.S.A.
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 12 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program จากสถาบัน Thailand Institute of Directors (IOD)

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

 • อุปนายก สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นม. (นิติศาสตร์) University Paris II
  • นด. (นิติศาสตร์) University Paris II

คุณอัญชลี ชวนิชย์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S. Engineering Management University of Missouri-Rolla, U.S.A.
  • วปรอ. รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • ปปร. รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
  • วตท. รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • วพน. รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • บยป. รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • Ph.D. (Mass Communication/Advertising), 1998, University of Florida, Gainesville Florida, U.S.A.
  • M.A.M.C.(Advertising)(with distinction), 1995, University of Florida, Gainesville Florida, U.S.A.
  • บธ.ม.(การตลาด), 1993, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์), 1992, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ว.บ.(การโฆษณา)(เกียรตินิยมอันดับ 1), 1991, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, University de Paris
  • ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, University de Paris
  • ปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, University de Paris
 

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • PhD (Accounting), University of Manchester, UK
  • Master of Accountancy, Ohio State University, USA
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Business Adminstration, Assumption University
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master Finance KATHOLIEKE University, Belgium

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

 • กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี บช.บ(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก Ph.D. Management Science, Lancaster University,U.K.
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

 • อธิการบดี
  • B.Sc. Hons. (Chemistry with Management), Imperial College , University of London, U.K.
  • M.B.A., Imperial College , University of London, U.K.
  • M.sc. (Information Technogy),[email protected] ,The University of New South Wales
  • DIT, [email protected], The University of New South Wales
 
 

คณะกรรมการอำนวยการ

คุณสีมา สีมานันท์

 • ประธานกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ร.บ. (การต่างประเทศและการทูต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S. (Political Science), Utah State University , U.S.A.
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 12 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program จากสถาบัน Thailand Institute of Directors (IOD)

อาจารย์ สมศรี ลัทธพิพัฒน์

 • กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • B.S. (Education), Indiana University, U.S.A.
  • M.S. (Education), Inadiana University, U.S.A.

ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์

 • กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อ.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.M. (Business Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A.T. (Linguistics), Indiana University, Bloomington, Indiana, U.S.A.
  • Ph.D.(Instructional Systems Technology), Indiana University, Bloomington, Indiana,U.S.A.
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์

 • กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S.E.E (Electrical Engineering) University of Texas, Austin, U.S.A.
  • Ph.D. (applied Physics) Steven Instiltnle of Techology, U.S.A.

อาจารย์ เฉิดโฉม จันทราทิพย์

 • กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • สส.บ. เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.S.in Ed. (Secondary Education), Indiana University, U.S.A.

อาจารย์ อธิภัทร เกตุทัต

 • กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • University of Melbourne, Melbourne, Australia Master of Science (Biotechnology)
  • University of Melbourne, Melbourne, Australia Bachelor of Science Double majors in Biochemistry and molecular biology & Biotechnology

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

 • อธิการบดี
  • B.Sc. Hons. (Chemistry with Management), Imperial College , University of London, U.K.
  • M.B.A., Imperial College , University of London, U.K.
  • M.sc. (Information Technogy),[email protected] ,The University of New South Wales
  • DIT, UNSW[email protected], The University of New South Wales