สภามหาวิทยาลัย

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

 • นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ(MBA), Utah state University, U.S.A.
  • ดุษฎีกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดุษฎีกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อ.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.M. (Business Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A.T. (Linguistics), Indiana University, Bloomington, Indiana, U.S.A.
  • Ph.D.(Instructional Systems Technology), Indiana University, Bloomington, Indiana,U.S.A.
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5
 

คุณสีมา สีมานันท์

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ร.บ. (การต่างประเทศและการทูต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S. (Political Science), Utah State University , U.S.A.
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 12 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program จากสถาบัน Thailand Institute of Directors (IOD)

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

 • อุปนายก สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • นบ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นม. (นิติศาสตร์) University Paris II
  • นด. (นิติศาสตร์) University Paris II
 

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน Florida International University, U.S.A.
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน Florida International University, U.S.A.

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • PhD (Accounting), University of Manchester, UK
  • Master of Accountancy, Ohio State University, USA
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Business Adminstration, Assumption University
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master Finance KATHOLIEKE University, Belgium

ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • B.Eng in Electrical Engineering from Kasetsart University, Thailand
  • Ph.D. Department of Artificial Intelligence, Edinburgh University, U.K.
 

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • Ph. D. in Foreign Language Education (TESOL), U. of Texas at Austin, USA.
  • M.A. in Foreign Language Education (TESOL), U. of Texas at Austin, USA.
  • ศศ.บ. (เกียรตินิยมดีมาก) สาขาภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรฝึกอบรม
  • หลักสูตร Management and Business English (3 สัปดาห์) ที่ American Language Institute,San Diego State University โดยทุนทบวงมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาการประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

 • อธิการบดี
  • B.Sc. Hons. (Chemistry with Management), Imperial College , University of London, U.K.
  • M.B.A., Imperial College , University of London, U.K.
  • M.sc. (Information Technogy),UNSW@ADFA ,The University of New South Wales
  • DIT, UNSW@ADFA, The University of New South Wales

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

 • กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี บช.บ(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอก Ph.D. Management Science, Lancaster University,U.K.
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
 

 

คณะกรรมการอำนวยการ

คุณสีมา สีมานันท์

 • ประธานกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ร.บ. (การต่างประเทศและการทูต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S. (Political Science), Utah State University , U.S.A.
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 12 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program จากสถาบัน Thailand Institute of Directors (IOD)

อาจารย์ สมศรี ลัทธพิพัฒน์

 • กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • B.S. (Education), Indiana University, U.S.A.
  • M.S. (Education), Inadiana University, U.S.A.

ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์

 • กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อ.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.M. (Business Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A.T. (Linguistics), Indiana University, Bloomington, Indiana, U.S.A.
  • Ph.D.(Instructional Systems Technology), Indiana University, Bloomington, Indiana,U.S.A.
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์

 • กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S.E.E (Electrical Engineering) University of Texas, Austin, U.S.A.
  • Ph.D. (applied Physics) Steven Instiltnle of Techology, U.S.A.

อาจารย์ เฉิดโฉม จันทราทิพย์

 • กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • สส.บ. เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.S.in Ed. (Secondary Education), Indiana University, U.S.A.

อาจารย์ อธิภัทร เกตุทัต

 • กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • University of Melbourne, Melbourne, Australia Master of Science (Biotechnology)
  • University of Melbourne, Melbourne, Australia Bachelor of Science Double majors in Biochemistry and molecular biology & Biotechnology

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

 • อธิการบดี
  • B.Sc. Hons. (Chemistry with Management), Imperial College , University of London, U.K.
  • M.B.A., Imperial College , University of London, U.K.
  • M.sc. (Information Technogy),UNSW@ADFA ,The University of New South Wales
  • DIT, UNSW@ADFA, The University of New South Wales