วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)

     หลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพด้านวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่มีความรู้และคุณภาพ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง วิศวกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเทคโนโลยีและวิธีการที่จำเป็นสำหรับข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจ โดยศึกษาหัวข้อเช่นการทำเหมืองข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบจำลองทางสถิติการวิเคราะห์ การคาดการณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการแสดงข้อมูล มีวัตถุประสงค์ที่นักเรียนที่ต้องการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการเงิน, การตลาด, การดำเนินงานทางธุรกิจและกลุ่มต่างๆที่สร้างข้อมูลจำนวนมากและการใช้ข้อมูลจำนวนมาก จุดเน้นของการศึกษาระดับปริญญาเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการของการวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหาข้อมูลขนาดใหญ่
     หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีและหลักการที่จำเป็นในการจัดทำข้อมูล การบริหารข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ อาชีพที่นักศึกษาสามารถทำงานได้จะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือต้องการที่จะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการตัดสินใจ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)

ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering Program in Big Data Engineering

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Big Data Engineering)