สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย 62

สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-2954-7300 ต่อ 235,505

เปิดภาคเรียน 2 ธันวาคม 2562

หลักสูตร 4 ปี

COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA) : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • สาขาการตลาดยุคดิจิทัล
  • สาขาการจัดการ
  • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (โปรแกรมภาคภาษาไทย/อังกฤษ/จีน)
COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING (CITE) : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ
COLLEGE OF INTEGRATIVE MEDICINE (CIM) : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม (เรียนวันพุธ)
COLLEGE OF AVIATION DEVELOPMENT AND TRAINING (CADT) : วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี
  (ภาคบัณฑิต เรียนศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)
คณะศิลปศาสตร์
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ
คณะนิเทศศาสตร์
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ
วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน : CAIC (หลักสูตรภาษาจีน)
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
 • สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส.

COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA) : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เรียนวันอาทิตย์)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เรียนวันอาทิตย์)
  • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • สาขาการตลาดยุคดิจิทัล
  • สาขาการจัดการ
  • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (โปรแกรมภาคภาษาไทย/อังกฤษ/จีน)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เรียนวันอาทิตย์)
COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING (CITE) : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์)
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • ไม่มีการเรียนการสอนภาคพิเศษ