*รับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท

สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย 62

สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.0-2954-7300 ต่อ 235,505

เปิดภาคเรียน 2 ธันวาคม 2562วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
College of Innovative Business and Accountancy (CIBA)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์
แบบมีเงื่อนไขคือต้องมีประสบการณ์ทางภาษาจีน อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1. เคยเรียนภาษาจีนในโรงเรียนมาก่อนแล้วอย่างน้อย 1 วิชา
2. สื่อสารด้วยภาษาจีนกลางเป็นภาษาหลัก
3. เคยผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีนมาแล้ว