วิทยาลัย/คณะ ระยะเวลา กู้ยืม ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน*

2 ปี กยศ.1 / กยศ.2 55,650 174,300

การตลาดยุคดิจิทัล

2 ปี กยศ.1 55,650 174,300

การจัดการ

2 ปี กยศ.1 55,650 174,300

ธุรกิจระหว่างประเทศ

2 ปี กยศ.1 / กยศ.2 55,650 174,300

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

2 ปี กยศ.1 56,650 176,300

การเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีทางการเงิน

2 ปี กยศ.1 / กยศ.2 55,650 174,300

การบัญชี

2 ปี กยศ.1 / กยศ.2 55,650 174,300
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์*

3 ปี กยศ.1 / กยศ.2 43,800 272,800

วิศวกรรมโลจิสติกส์*

3 ปี กยศ.1 / กยศ.2 43,000 268,000

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

2 ปี กยศ.1 42,500 180,000
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม*

2 ปี กยศ.1 / กยศ.2 47,500 190,000

อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต*

2 ปี กยศ.1 / กยศ.2 47,500 190,000
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์

2 ปี กยศ.1 46,500 171,000

การโรงแรมและธุรกิจอาหาร

2 ปี กยศ.1 / กยศ.2 45,500 167,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์

การออกแบบเชิงสร้างสรรค์*

2 ปี กยศ.1 / กยศ.2 50,000 190,000

หมายเหตุ : * คือ Human Capital สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สําหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. (กยศ.2) รับเงื่อนไข 2 ข้อ เมื่อจบการศึกษา
ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

วิทยาลัย/คณะ กู้ยืม วันที่เรียน ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน*

กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300

การตลาดยุคดิจิทัล

กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300

การจัดการ

กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300

ธุรกิจระหว่างประเทศ

กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 50,450 176,500

การเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีทางการเงิน

กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300

การบัญชี

กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

วิศวกรรมโลจิสติกส์*

กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 3 ปี 35,000 255,000

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

กยศ.1 วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 34,500 168,000
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

บูรณาการสุขภาพและความงาม*
คุณสมบัติสมัคร (ตรงตามข้อใด ข้อหนึ่ง)
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
- รับวุฒิ อนุปริญญา หรือ ปวส.
- สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

กยศ.1 / กยศ.2 วันพุธ 3 ปี - 285,000
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต*

- วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 47,500 190,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์

การออกแบบเชิงสร้างสรรค์*

กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 45,000 215,000
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การโรงแรมและธุรกิจอาหาร

กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 45,500 167,000
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)
*สําหรับผู้ที่จบปริญญาตรี

- วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 35,000 190,000
คณะศิลปศาสตร์

ภาษาจีนธุรกิจ Business Chinese

กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,000 185,000

ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English

กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,000 185,000

หมายเหตุ : * คือ Human Capital สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สําหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. (กยศ.2) รับเงื่อนไข 2 ข้อ เมื่อจบการศึกษา
ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

ปริญญาตรี

ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว

 1. กรอกใบสมัครเรียน online ได้ทาง https://regisbachelor.dpu.ac.th/
 2. ชำระเงิน พร้อมยื่นเอกสารการสมัครเรียน Online
 3. ยื่นหลักฐานการชำระเงิน พร้อมรอ E-mail ยืนยันแจ้งเลขทะเบียนนักศึกษา (สำหรับผู้ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน)
  **หากไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน ภายใน 4 วัน กรุณาติดต่อ 02-9547300 ต่อ 111, 082-4427290

ผู้สมัครประเภท ใช้สิทธิ์กองทุนฯ (กยศ.1 / กยศ.2)

 1. กรอกใบสมัครเรียน Online
 2. ชำระเงิน พร้อมยื่นเอกสารการสมัครเรียน
 3. ยื่นหลักฐานการชำระเงิน (สำหรับผู้ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน)
 4. ติดต่อยื่นเอกสาร ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ DPU หรือ ติดต่อ 02-9547300 ต่อ 111, 082-4427290

ปริญญาตรี

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. วุฒิการศึกษา (ใบเกรด ถ้าไม่มี สามารถยื่นภายหลังได้ ก่อนเปิดเทอม)
  **ไม่ใช้ GatPat ใช้เกรด 5-6 เทอม ก็สมัครได้เลย และไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


Tel. 02-954-7300 ต่อ 111

Email : [email protected]