หลักสูตรภาคพิเศษ

หลักสูตร 4 ปี

(ผู้ที่จบ ม.6 ,ปวช. ,กศน.)

วิทยาลัย/คณะ กู้ยืม วันที่เรียน ระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน* กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 38,500 278,000
การตลาดยุคดิจิทัล กยศ.1 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 38,500 278,000
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล กยศ.1 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 38,500 278,000
ธุรกิจระหว่างประเทศ กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 38,500 278,000
การบัญชี กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 39,500 279,700
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์* กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 35,000 340,000
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมบัติ
- จบ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
- รับเฉพาะผู้ที่ทํางานแล้ว
- ไม่สามารถกู้ยืมได้
กยศ.1 วันเสาร์-อาทิตย์ 3 ปี 34,000 231,000

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

(ผู้ที่จบ ปวส.)

วิทยาลัย/คณะ กู้ยืม วันที่เรียน ระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน* กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 37,200 154,300
การตลาดยุคดิจิทัล กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 37,200 154,300
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 37,200 154,300
ธุรกิจระหว่างประเทศ กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 37,200 154,300
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 37,500 156,500
การบัญชี กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 37,200 154,300
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์* กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 3 ปี 35,000 255,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล กยศ.1 วันเสาร์-อาทิตย์ 2 ปี 34,500 168,000
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
บูรณาการสุขภาพและความงาม*
คุณสมบัติสมัคร (ตรงตามข้อใด ข้อหนึ่ง)
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
- รับวุฒิ อนุปริญญา หรือ ปวส.
- มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี
(มีใบรับรองการทํางาน)
กยศ.1 / กยศ.2 วันพุธ 3 ปี - 280,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบกราฟิก* กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 45,000 215,000
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน กยศ.1 วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 45,000 215,000
การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 45,000 215,000
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)
*สําหรับผู้ที่จบปริญญาตรี
- วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 35,000 190,000

หมายเหตุ : * คือ Human Capital สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สําหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. (กยศ.2) รับเงื่อนไข 2 ข้อ เมื่อจบการศึกษา
ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)