หลักสูตรภาคพิเศษ

หลักสูตร 4 ปี

(ผู้ที่จบ ม.6 ,ปวช. ,กศน.)

วิทยาลัย/คณะ กู้ยืม วันที่เรียน ระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน* กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 49,900 298,000
การตลาดยุคดิจิทัล กยศ.1 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 49,900 298,000
การจัดการ กยศ.1 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 49,900 298,000
ธุรกิจระหว่างประเทศ กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 49,900 298,000
การเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีทางการเงิน กยศ.1 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 49,900 298,000
การบัญชี กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 52,850 299,700
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
วิศวกรรมโลจิสติกส์* กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์-อาทิตย์ 4 ปี 35,000 340,000
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมบัติ
- จบ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
- รับเฉพาะผู้ที่ทํางานแล้ว
- ไม่สามารถกู้ยืมได้
กยศ.1 วันเสาร์-อาทิตย์ 3 ปี 38,500 247,200
คณะศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์* กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์ - อาทิตย์ 4 ปี 50,000 350,000
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีนธุรกิจ Business Chinese กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์ - อาทิตย์ 4 ปี 48,000 336,000
ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์ - อาทิตย์ 4 ปี 48,000 336,000

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

(ผู้ที่จบ ปวส.)

วิทยาลัย/คณะ กู้ยืม วันที่เรียน ระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน* กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300
การตลาดยุคดิจิทัล กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300
การจัดการ กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300
ธุรกิจระหว่างประเทศ กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 50,450 176,500
การเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีทางการเงิน กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300
การบัญชี กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,900 174,300
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
วิศวกรรมโลจิสติกส์* กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 3 ปี 35,000 255,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล กยศ.1 วันเสาร์-อาทิตย์ 2 ปี 34,500 168,000
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
บูรณาการสุขภาพและความงาม*
คุณสมบัติสมัคร (ตรงตามข้อใด ข้อหนึ่ง)
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
- รับวุฒิ อนุปริญญา หรือ ปวส.
- มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี
(มีใบรับรองการทํางาน)
กยศ.1 / กยศ.2 วันพุธ 3 ปี - 285,000
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
การจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน* กยศ.1 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,500 198,000
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต* - วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 47,500 190,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์* กยศ.1 / กยศ.2 วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 45,000 215,000
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การโรงแรมและธุรกิจอาหาร กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 45,500 167,000
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
นิติศาสตร์ - วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 35,000 190,000
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีนธุรกิจ Business Chinese กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,000 185,000
ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English กยศ.1 / กยศ.2 วันอาทิตย์ 2 ปี 49,000 185,000

หลักสูตรเทียบโอน

(ภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ/ทหาร )

วิทยาลัย/คณะ กู้ยืม วันที่เรียน ระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
นิติศาสตร์
*สำหรับข้าราชการตำรวจ/ทหาร
- วันเสาร์ - อาทิตย์ 2.4 ปี 11,000 90,000

หลักสูตรภาคบัณฑิต

(ภาคพิเศษสำหรับ : ปริญญาตรีใบที่2/ คนทำงาน)

วิทยาลัย/คณะ กู้ยืม วันที่เรียน ระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
นิติศาสตร์
*ปริญญาตรีใบที่2/ คนทำงาน
- วันเสาร์ - อาทิตย์ 2 ปี 35,000 190,000

หมายเหตุ : * คือ Human Capital สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สําหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. (กยศ.2) รับเงื่อนไข 2 ข้อ เมื่อจบการศึกษา
ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)