การชำระเงินลงทะเบียน

  • ผู้กู้ กรอ. และ กยศ. รายใหม่ ชำระ 2,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน  (ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม)  
  • ผู้กู้ กรอ. และ กยศ. รายเก่า เป็นการกู้จากกองทุน  (ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม)        
  • ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 10,000 บาท ในวันลงทะเบียน ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้

Human Capital* คือ สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับ ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ข้อเมื่อจบการศึกษา
  ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30% (ค่าเทอม ปีการศึกษาละ 70,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 3,000 บาท) 
  ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,250 268,000
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 37,250 268,000
          สาขาวิชาการจัดการ กยศ. เหมาจ่าย 37,250 268,000
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,250 268,000
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 40,625 286,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน กยศ. เหมาจ่าย 37,250 268,000
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. เหมาจ่าย 37,250 268,000
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
          หลักสูตรการบัญชี กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,500 278,000
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาการจัดการ กยศ. เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน กยศ. เหมาจ่าย 38,500 278,000
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. เหมาจ่าย 38,500 278,000
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
          หลักสูตรการบัญชี กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 39,500 279,500
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 42,200 154,300
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 42,200 154,300
          สาขาวิชาการจัดการ กยศ. เหมาจ่าย 42,200 154,300
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 42,200 154,300
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล เหมาจ่าย กยศ. 42,500 151,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน กยศ. เหมาจ่าย 42,200 154,300
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. เหมาจ่าย 42,200 154,300
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
          หลักสูตรการบัญชี กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 42,200 150,300
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,200 154,300
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 37,200 154,300
          สาขาวิชาการจัดการ กยศ. เหมาจ่าย 37,200 154,300
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,200 154,300
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 42,500 151,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน กยศ. เหมาจ่าย 37,200 154,300
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. เหมาจ่าย 37,200 154,300
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
          หลักสูตรการบัญชี กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,200 150,300
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) - เหมาจ่าย 54,750 399,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) - เหมาจ่าย 58,500 429,500

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
     หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
          สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,000 354,000
          สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,000 354,000
          สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,000 354,000
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กยศ. เหมาจ่าย 40,000 330,000
     หลักสูตร 3 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
          สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,000 273,000
     หลักสูตร 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กยศ. เหมาจ่าย 35,000 170,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
     หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
          สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม(ภาคปกติ) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 50,000 400,000
          สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 52,500 420,000
          สาขาการแพทย์แผนไทย กยศ. เหมาจ่าย 60,000 480,000
     หลักสูตร 3 ปี ภาคพิเศษ
          สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม(ภาคพิเศษ) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 40,000 285,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
          สาขาธุรกิจการบิน - Th กยศ. 1,700 40,500 304,350
          สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Bilingual) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. 2,000 41,400 344,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
          สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,500 300,000
          สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DD) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,500 300,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
          สาขาการท่องเที่ยว กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 36,500 292,000
          สาขาการโรงแรม กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 36,100 288,800
     หลักสูตร 2 ปี ภาคปกติ
          สาขาการท่องเที่ยว กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 36,200 144,800
          สาขาการโรงแรม กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 34,500 138,800

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
          สาขานิติศาสตรบัณฑิต กยศ. เหมาจ่าย 33,000 264,000
          สาขานิติศาสตร(ภาคบัณฑิต) - เหมาจ่าย 30,000 190,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
          สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) กยศ. เหมาจ่าย 38,300 306,400
          สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,300 306,400
          สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 35,200 281,600
          สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 35,200 281,600

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. 1,600 31,000 248,000
          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) กยศ. 1,600 30,700 211,900

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
     หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
          สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 41,650 333,200
          สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน กยศ. เหมาจ่าย 42,250 338,000
          สาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น กยศ. เหมาจ่าย 40,750 326,000
     หลักสูตร 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
          สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,900 181,600

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์
          สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 36,300 290,400
          สาขาภาษาจีนธุรกิจ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 35,600 284,800
          สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) กยศ. เหมาจ่าย 52,000 416,000
          สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) - เหมาจ่าย 58,600 468,800

Human Capital* คือ สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับ ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ข้อเมื่อจบการศึกษา
  ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30% (ค่าเทอม ปีการศึกษาละ 70,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 3,000 บาท) 
  ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)