ดาวน์โหลดเอกสารค่าเทอม

หลักสูตรปริญญาตรี : จำนวนคณะที่เปิดสอนและอัตราค่าเล่าเรียน (โดยประมาณ)
คณะ
ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง/เทอม
ค่าบำรุง
Summer
ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย/
เทอม
ค่าเล่าเรียน
เหมาจ่าย
Summer
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ค่าเล่าเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1/2562
หมายเหตุ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 259,500 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 259,500 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 259,500 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 259,500 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน - - - - - 259,500 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - - - - 259,500 37,250 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล - - - - - 286,500 40,625 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - - - - 269,500 38,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 279,500 39,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 150,300 42,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (2 ปี ภาคปกติ)
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล - - - - - 151,500 42,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การตลาดยุคดิจิทัล - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี  - วันอาทิตย์ (Block Course))
- การบัญชียุคดิจิทัล - - - - - 150,300 37,200 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (2 ปี  - วันอาทิตย์ (Block Course))
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล - - - - - 151,500 42,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- Business Analytics เหมาจ่าย - - 31,000 10,000 248,000 31,000 -
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
- Bachelor of Business Administration (International Program)
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) - - - - - 399,500 54,750 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) - - - - - 429,500 58,500 ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
- บูรณาการสุขภาพและความงาม(ภาคปกติ) เหมาจ่าย - - 50,000 15,000 400,000 50,000  
- บูรณาการสุขภาพและความงาม(ภาคพิเศษ) เหมาจ่าย - - 40,000 - 285,000 40,000  
- การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ เหมาจ่าย - - 52,500 15,000 420,000 52,500 ปรับค่าเล่าเรียน 61
- การแพทย์แผนไทย เหมาจ่าย - - 60,000 15,000 480,000 60,000  
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1,800 7,500 3,750 - - 321,700 43,000  
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1,800 7,500 3,750 - - 316,100 43,000  
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1,800 7,500 3,750 - - 327,800 43,000  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1,600 7,500 3,750 - - 275,000 40,000  
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
- ธุรกิจการบิน - Th 1,500 6,250 3,125 - - 278,000 39,900  
- การจัดการเทคโนโลยีการบิน (Bilingual) 2,000 6,250 3,125 - - 344,000 41,400  
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
- การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม(GT) เหมาจ่าย - - 35,000 5,000 300,000 37,500  
- การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DA) - - - - - - 37,500  
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
- นิติศาสตรบัณฑิต 1,400 7,200 3,600 - - 256,000 36,350  
- นิติศาสตร(ภาคบัณฑิต) เหมาจ่าย - - 30,000 30,000 190,000 30,000 เรียนแบบ Block course
คณะศิลปศาสตร์
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,500 8,000 4,000 - - 280,000 41,650  
- ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1,500 8,000 4,000     263,200 32,250  
- ภาษาจีนธุรกิจ 1,500 8,000 4,000 - - 271,000 36,750  
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(IBEC)
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) เหมาจ่าย - - 42,500 14,000 340,000 42,500  
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) เหมาจ่าย - - 47,500 14,000 380,000 47,500  
คณะนิเทศศาสตร์
- สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) 1,600 6,000 3,000 - - 295,000 37,250 ปรับค่าเล่าเรียน 61
- ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 295,000 36,750  
- การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 264,600 37,950  
- การสื่อสารการแสดงดิจิทัล 1,600 6,000 3,000 - - 272,000 36,750  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์ 1,500 7,000 3,500 - - 246,000 31,250  
- รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 1,500 7,000 3,500 - - 246,000 31,250  
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คอมพิวเตอร์กราฟิก เหมาจ่าย - - 37,900 10,000 333,200 37,900 ปรับค่าเล่าเรียน 61
- การออกแบบตกแต่งภายใน เหมาจ่าย - - 38,500 10,000 338,000 38,500 ปรับค่าเล่าเรียน 61
- การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น เหมาจ่าย - - 37,000 10,000 326,000 37,000 ปรับค่าเล่าเรียน 61
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- การท่องเที่ยว 1,400 6,000 3,000 - - 265,400 38,350  
- การโรงแรม 1,400 6,000 3,000 - - 258,500 38,350  
วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) (หลักสูตรภาษาจีน)
- การจัดการการท่องเที่ยว             42,500  
- ธุรกิจระหว่างประเทศ             42,500  
- การเงินและการบัญชี             42,500  
- ศิลปะและการออกแบบ             42,500  


สิทธิพิเศษดีๆ สมัครด่วน

รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท

*เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี