การชำระเงินลงทะเบียน
  ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 10,000 บาท ในวันลงทะเบียน ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้

Human Capital* คือ สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับ ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ข้อเมื่อจบการศึกษา
  ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30% (ค่าเทอม ปีการศึกษาละ 70,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 3,000 บาท) 
  ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)

          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,250
รายละเอียดเพิ่มเติม
268,000
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 37,250
รายละเอียดเพิ่มเติม
268,000
          สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 37,250
รายละเอียดเพิ่มเติม
268,000
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,250
รายละเอียดเพิ่มเติม
268,000
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 40,650
รายละเอียดเพิ่มเติม
286,600
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน กยศ. เหมาจ่าย 37,250
รายละเอียดเพิ่มเติม
268,000
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. เหมาจ่าย 37,250
รายละเอียดเพิ่มเติม
268,000
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
          หลักสูตรการบัญชี กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
278,000
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
278,000
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 38,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
278,000
          สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 38,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
278,000
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
278,000
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 41,000
290,000
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน กยศ. เหมาจ่าย 38,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
278,000
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. เหมาจ่าย 38,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
278,000
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
          หลักสูตรการบัญชี กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 39,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
279,700
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี ภาคปกติ)
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 42,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 42,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
          สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 42,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 42,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 42,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
156,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน กยศ. เหมาจ่าย 42,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. เหมาจ่าย 42,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี ภาคปกติ)
          หลักสูตรการบัญชี กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 42,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 37,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
          สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 37,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 37,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
156,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน กยศ. เหมาจ่าย 37,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. เหมาจ่าย 37,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบโอน (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
          หลักสูตรการบัญชี กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
154,300
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) - เหมาจ่าย 54,750
รายละเอียดเพิ่มเติม
399,600
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) - เหมาจ่าย 58,500 429,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวจีน) - เหมาจ่าย 62,500 500,000
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Bilingual ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) - เหมาจ่าย 95,000 500,000
          สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ (Bilingual ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) - เหมาจ่าย 150,000 750,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
     หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
          สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
354,000
          สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
354,000
          สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 43,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
354,000
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กยศ. เหมาจ่าย 40,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
330,000
     หลักสูตร 3 ปี ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
          สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 35,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
255,000
     หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กยศ. เหมาจ่าย 32,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
158,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
     หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
          สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม(ภาคปกติ) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 50,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
400,000
          สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 52,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
420,000
          สาขาการแพทย์แผนไทย กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 60,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
480,000
     หลักสูตร 3 ปี ภาคพิเศษ
          สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม(ภาคพิเศษ) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 40,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
280,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
          สาขาธุรกิจการบิน - Th (Human Capital*) กรอ. / กยศ. 1,700 47,400
รายละเอียดเพิ่มเติม
313,500
          สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Bilingual) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. 2,000 44,100
รายละเอียดเพิ่มเติม
324,450

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
     หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
          สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
300,000
          สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DD) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
300,000
     เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ
          สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
150,000
          สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DD) (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
150,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
          สาขาการท่องเที่ยว กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 36,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
292,000
          สาขาการโรงแรม กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 36,100
รายละเอียดเพิ่มเติม
288,800
     เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ
          สาขาการท่องเที่ยว กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 36,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
144,800
          สาขาการโรงแรม กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 34,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
138,800
     เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ (ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์)
          สาขาการโรงแรม กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 36,250
รายละเอียดเพิ่มเติม
145,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
          สาขานิติศาสตรบัณฑิต กยศ. เหมาจ่าย 33,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
264,000
          สาขานิติศาสตร(ภาคบัณฑิต) - เหมาจ่าย 30,000 190,000

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
          สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) กยศ. เหมาจ่าย 38,300
รายละเอียดเพิ่มเติม
306,400
          สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 38,300
รายละเอียดเพิ่มเติม
306,400
          สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 35,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
281,600
          สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล กยศ. เหมาจ่าย 35,200
รายละเอียดเพิ่มเติม
281,600

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. 1,600 32,750 263,000
          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) กยศ. 1,600 32,450 219,900

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
     หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
          สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 41,650
รายละเอียดเพิ่มเติม
333,200
          สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน กยศ. เหมาจ่าย 42,250
รายละเอียดเพิ่มเติม
338,000
          สาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 40,750
รายละเอียดเพิ่มเติม
326,000
     หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
          สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Human Capital*) กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 37,900 181,600

สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์
          สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 36,300
รายละเอียดเพิ่มเติม
290,400
          สาขาภาษาจีนธุรกิจ กรอ. / กยศ. เหมาจ่าย 35,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
284,800
          สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) กยศ. เหมาจ่าย 52,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
416,000
          สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) - เหมาจ่าย 58,600 468,800

Human Capital* คือ สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับ ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ข้อเมื่อจบการศึกษา
  ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30% (ค่าเทอม ปีการศึกษาละ 70,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 3,000 บาท) 
  ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)