ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

        การขอรับทุนและสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการ

        แผนกหลักสูตรและการสอน

- ภาษาไทย - English

        แผนกประเมินผลการศึกษา

   คำอธิบายรายวิชา