• รางวัลชนะเลิศบูธดีเด่น โครงการ"ต้นกล้าสีขาว 2557" จัดโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้แก่
  • นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
  • นางสาวคุณากร วิวััฒนากรวงศ์
  • นางสาวชัชธนนันท์ ดวงชื่น
  • นางสาวจงสิริณท์ แสงวิรุณ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • นางสาวณัฐฐา หีตทิม
  • นางลลินา โพธิ์คำ
 • นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และได้รับทุนการศึกษา กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ โดยสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้แก่
  • นายกฤษฎา อินต๊ะปัญญา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง "การเสริมสร้างคุรธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี" จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้แก่
  • นางสาวจริยา หลีล้วน
 • รางวัลพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส จัดโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้แก่
  • นายนิรัติศัย ชั่งนาค
  • นางสาวปาวิณา แก้วขวัญข้า
  • นางสาวประกายมาศ ใจจงหวัง
 • เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ได้แก่
  • นายสุทิศ ใจพินิจ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้แก่
  • นายวัฒนา จีนประชา สาขาภาษาจีนธุรกิจ
 • รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 เรื่อง "การครองสิทธิข้ามสื่อของปะเทศไทยยุคหลอมรวม" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง
 • รางวัลนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น " รางวัลเทพทอง" ครังที่ 16 จัดโดยสมาคมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก
  • นายนิพนธ ตั้งแสงประทีป
 • รางวัลดีเด่นจากข่าวและสารคดีเชิงข่าว เรื่อง "ขายไข่รับจ้างอุ้มบุญ" จากการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด้ก ประจำปี 2557 ประเภทสื่อโทรทัศน์จากสารคดีเชิงข่าว จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย องค์การยูนิเชฟประเทศไทย ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท
  • นาวสาวชวิดา วาทินชัย
 • รางวัลผู้รังสรรค์ข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี งานประกาศรางวัล Best news Awords จัดโดย หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์นิวส์ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท
  • นายพรชาติ สาครมณีรัตน์
 • รางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อสานมวลชน ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโท
  • นายกิตติภูมิ เสนะจำนงค์
 • รางวัลชนะเลิศทีมเยาวชนดีเด่น โครงการประกวดสื่อสร้างคน สื่อสร้างงาน สืบสานราชดำริ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • นางสาวสุลีรัตน์ เกียรติไกรลาศ
  • นางสาวพาสินี ใกล้ชิต
  • นายทรงพล รอดหวัง
  • นายอมรเทพ แหล้ปล้อง
 • รางวัลภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม โครงการประกวดโฆษณาสั้นความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาโฆษณา
  • นางสาวสาวิตรี ก้งหวั่น
  • นางสาวชัญญานุช มะลิมาตร
  • นางสาวสุจิตรา วรรธนวินิจ
  • นางสาวกมลนัยน์ ณ เชียงใหม่
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย จัดโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์
  • นายภคินัย ฟักฉ่ำ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการประกวดสื่อรณรงค์ "สร้างจิตสำนึกทางจริยธรรมในการทำงานทีวี" ได้แก่
  • นางสาวอาทิตยา ทั่งทอง
  • นางสาวเกวลี เณรจิ๋ว
  • นายเจนณรงค์ สโรชนันท์จีน
  • นายสุรฉัตร วรพันธุ์
  • นายสิรภพ รอดคลองตัน
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย จัดโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์
  • นายภคินัย ฟักฉ่ำ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงการประกวดภาพยนต์สั้น Short Film of Parliament 2014 ครั้งที่ 1 หังข้อ "การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย" ได้แก่ นักศึกษาสาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล
  • นางสาวดารัศมิ์ ธารีลาภ
  • นายภัทรรัชต์ มีชาญเชาว์
  • นางสาวบวรลักษณ์ สมรูป
  • นางสาวกนกพร ท้าวฬา
  • นายกิตติพศ พิณวาณิช
  • นางสาวณัฐวรรณ ดวงดำ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงการประกวดภาพถ่าย ได้แก่ นักศึกษาสาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล
  • นายศุภกร อภิสิทธิบดี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขัน ABU Robot Contest 2014 (Asia-pacific Brondcasting Union) ได้แก่
  • นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
   • นายธีรพล โอจริยภูมิ
   • นายจักพงษ์ เพ็งแจ่งแจ้ง
   • นายสุปรีชา เหมยเป็ง
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
   • นายสัตยา นวมไข่
  • นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • นายธีรภัทร คงทอง
   • นายคริตกาญจน์ ศิขรินทร์
   • นายจิรวุฒิ ไตรวุฒิลาภ
   • นายธีรศักดิ์ กรรมแก้ว
   • นายนพรัตน์ กองแปง
   • นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • นายสุนทร เจียมตน
 • รางวัล Best Design Aword จากการแข่งขัน ABU Robot Contest 2014 India ได้แก่
  • นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
   • นายธีรพล โอจริยภูมิ
   • นายจักพงษ์ เพ็งแจ่งแจ้ง
   • นายสุปรีชา เหมยเป็ง
  • นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • นายธีรภัทร คงทอง
   • นายคริตกาญจน์ ศิขรินทร์
   • นายจิรวุฒิ ไตรวุฒิลาภ
   • นายธีรศักดิ์ กรรมแก้ว
   • นายนพรัตน์ กองแปง
  • นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • นายสุนทร เจียมตน
 • รางวัล Second Prize Alternative Gasoline Fuel Aword for Prototype Car การแข่งขัน Shell Eco-marathon Asia 2015 ณ Rizal Park, Manilam, The Phillppines ได้แก่
  • นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
   • นายรุ่งเพชร สุวรรณ
   • นายภาณุสิทธิ์ กำปั่นทอง
   • นายพีรเดช เปรมใจ
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
   • นายไพศาล อินทรสุวรรณ
  • นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • นายสุนทร เจียมตน
   • นายธวัชชัย พวงสุวรรณ
   • นายวิเชษฐ์ บุญหวาน
   • นายธนารัตน์ คงกระพันธ์
  • นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • นาวสาวสุติมา กลมพันธ์
  • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
   • นายศตพรรษ สารการ
  • นักศึกษาคณะนิิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล
   • นางสาวจุฑามาศ วิไลโรจน์
 • รางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2557 ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • นายสันติสุข ศิริพันธุ์
 • รางวัลชนะเลิศ ดครงการประกวดอนิเมชัน หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้" ผลงานชื่อ "Think" จัดโดยกรมอนามัยและการเจริญพันธุ์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม
  • นายพิสิษฐ์ สุนทร
  • นางสาวกรกมล อาชาไกรสร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสองดครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" ผลลงานเรื่อง Approve ได้แก่ นักศึกษาสาขาออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม
  • นางสาวกรกมล อาชาไกรสร
 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง และใบ Certification จากโครงการสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยฝช้ไอซีที (Netgen2) ได้แก่ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ
  • นายฐิติพร อภิสิทธิรัตนากร
 • รางวัล The winner ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับเอเชีย (Asia Star Packaging design Aword) ได้แก่ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นายจารุพัฒน์ ทิมใจทัศน์
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบดิจิตอลมีเดีย ในประเภทสื่อเชิงโต้ตอบ ได้แก่
  • นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
   • นายณัฐวุฒิ เหลืองวัฒนกุล
   • นายคมเดช อินทรครรชิต
   • นายธีรฉัตร อินถา
   • นายอภิสิทธิ ชำนาญ
  • นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • นายโชติพัฒน์ ภู่วงศ์ธนารัตน์
 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำด้านเพลงละครดีเด่น จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
  • นางสาวกนกวรรณ อินทรพัฒน์
 • รางวัลชนะเลิศรายการ Reality "The Face Thailand" คนแรกในเอเชีย จัดโดยบริษัทหันตนา กรุ๊ป จำกัด ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • นางสาวอจิรภา ซาบีน่า ไมซิงเกอร์
 • นายเกียรติบดินทร์ ประภาสโนบล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นางสาววิไลวรรณ ช้างเิกิด คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์
 • นายชัยวัฒน์ พุทธนัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • นางสาวสุพรรณี อ่วมวงษ์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • นายชัยวัฒน์ พุทธนัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • นางสาวสุพรรณี อ่วมวงษ์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์