โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Tourism)

ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติงานบริการด้านการท่องเที่ยว สามารถนำความรู้และประสบการณ์ฝึกงาน ปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาไปสู่ระดับผู้บริหารได้ ผู้ที่สำเร้จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นมัคคุเทศก์และผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม

อัตรค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,400 บาท