โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ไทยศึกษา
3
อารยธรรมโลก
3
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์
3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
 
มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
3
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต
3
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
3
ประชาคมอาเซียน
3
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
3
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3
สุขภาพเพื่อชีวิต
3
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
-
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
หมวดวิชาเฉพาะ99 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
ธุรกิจที่พักแรม
3
จิตวิทยาการบริการ
3
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
3
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
วิวัฒนาการของสังคมไทย
3
ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต
การบัญชีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
3
การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
3
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3
งานมัคคุเทศก์
3
ศิลปะวัฒนะธรรมไทยเพื่อการนำเที่ยว
3
การตลาดการท่องเที่ยว
3
การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
3
การจัดการธุรกิจการบิน
3
วิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
การจัดการงานประชุมและนิทรรศการ
3
การจัดการธุรกิจสปา
3
มรดกไทย
3
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยเพื่อการนำเที่ยว
3
ธุรกิจการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในกลุ่มประเทศอาเซียน
3
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของอาเซียน
3
ศิลปะวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว
3
การจัดการรการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3
การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
3
ธุรกิจเรือสำราญ
3
สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 30 หน่วยกิต
ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3
ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
3
เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ
3
เลือกเรียนภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 ภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3
ภาษาจีนสำหรับงานบริการ
3
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3
ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
3
2.2 ภาษาญี่ปุ่น
บังคับ 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3
3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานธุรกิจ
3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
3
2.3 ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์
3
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3
เลือก 2 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
3
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์
3
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
3
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
สหกิจศึกษา
6
หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้