โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

แผนการศึกษาหลักสูตร

ภาคเรียนที่1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0
3
เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
3
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3
จิตวิทยาการบริการ
3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน*
-
ธุรกิจที่พักและอาหาร
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
คณิตศาสตร์และสถิติ
3
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3
  วิชาภาษาต่างประเทศ (1)
3
  วิชาในกลุ่มภาษา
3
  (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
 
ภาคเรียนที่1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
3
การบริการแบบมูลค่าสูง
3
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
3
งานมัคคุเทศก์
3
โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
3
 
วิชาภาษาต่างประเทศ (2)
3
  วิชาภาษาต่างประเทศ (3)
3
  (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
 
  (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
 
0
ภาคเรียนที่1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การบัญชีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
3
การวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว
3
การตลาดการท่องเที่ยว
3
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
3
โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1
3
โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2
3
 
วิชาเฉพาะเลือก 1
3
  วิชาเฉพาะเลือก 2
3
 
วิชาเลือกเสรี 1
3
  วิชาเลือกเสรี 2
3
 
วิชาภาษาต่างประเทศ (4)
3
  วิชาภาษาต่างประเทศ (5)
3
  (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
 
  (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)  
ภาคเรียนที่1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3
สหกิจศึกษา
6
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
     
โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3
3
     
  วิชาเฉพาะเลือก 3
3
     
  วิชาเฉพาะเลือก 4
3
     
  วิชาเฉพาะเลือก 5
3