โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

บุคลากร

  • ผู้บริหาร

  • อาจารย์ประจำสายวิชาการท่องเที่ยวและสายวิชาการโรงแรม  

  • อาจารย์ประจำสายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  • เจ้าหน้าที่