โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์

ชื่อบุคลากร ความเชี่ยวชาญ
ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ ธุรกิจโรงแรม(ประวัติและการดำเนินงาน), ธุรกิจการประชุม, หลักสูตรการโรงแรม
ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์                                                                      การตลาดโรงแรม, การบริหารงานขายโรงแรม, การท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน, การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ชลธิชา บุนนาค        อาหารและเครื่องดื่มตะวันตก, ธุรกิจโรงแรม, ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง              การประกอบอาหาร, จิตวิทยาการบริการ, งานแม่บ้านโรงแรม
   
อ.ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร การพัฒนาบุคลิกภาพ, การดูแลสุขภาพ, โยคะ, การท่องเที่ยว, การโรงแรม
อ.ณัฏฐกฤษฏิ์  เอกวรรณัง การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การวิจัยทางการท่องเที่ยว, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสัตว์ป่า, การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
อ.กัลยา สว่างคง การจัดการการท่องเที่ยว, วิธีปฏิบัติงานมัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์, ศิลปะการพูด, อบรมยุวมัคคุเทศก์/การพัฒนาบุคลิกภาพ
   
อ.ยุวรี โชคสวนทรัพย์ วิธีปฏิบัติงานมัคคุเทศก์, ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการนำเที่ยว, ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการนำเที่ยว, การต้อนรับ-การสื่อสาร
อ.พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, การพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม, จิตวิทยาการบริการ, ระเบียบวิธีการวิจัยท่องเที่ยวเบื้องต้น, การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
อ.ภควดี วรรณพฤกษ์ Anime Tourism, การออกแบบของฝากและของที่ระลึก, การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ, วัฒนธรรมญี่ปุ่น
อ.ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล English for Communication, English for Hospitality and Tourism Industry, TOEIC Preparation Course, Business English, English Grammar and Use, บุคลิกภาพและมารยาทสังคม, English for Hotel Staff, English for workplace
ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์  English for Tourism, English for Tourist Guides, English Structures, English for Buddhist Study, English for Business, TOEIC
อ.วัชรีพร สุทธิกรกมล English for Communication, English for Business Communication, English Reading for Hotel and Tourism, TOEIC Preparation, English Grammer and Use , English for Hotel Business 
อ.ปิยวลี ยิ่งสวัสดิ์  TOEIC Preparation Course, English for IELTS Test, English for hotel business, English structures, English for communication in every day, English for Customer service
อ.จารุณี จินตกวีวัฒน์  English for daily life, English for Tourism, English for Tourist guides, English for Airline Business, Business English and conversation, TOEIC Practive Couse  
Aj. Margaret Jamieson  English Pronuncication, English for Daily life, English for Communication, Business English and conversation
อ.อนุสรณ์ โพธิ์แก่นแก้ว French for communication, French for Hotel, French for beginner, French for Tourism 
อ.อรณี วุฒิชนม์                                  French for communication, French for  Hotel, French for custoomer service, French for Tourism, French for beginner
   
อ.ดาวศุกร์ บุญญศานต์ งานส่วนหน้าโรงแรม, งานบริการภาคพื้นดินของสายการบิน