โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพ ในหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ"

คณาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพ ในหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ" จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ จ.น่าน มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่า 170 ท่าน ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ จ.ชัยนาท ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้จาก Website ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม