โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตารางการจัดสอบ DPU-TEP ประจำเดือนมิถุนายน

ตารางการจัดสอบ DPU-TEP ประจำเดือนมิถุนายน นักศึกษาคณะกจะต้องสอบผ่านระดับ 2 หรือ Higher Basic Level ค่ะ