โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.ยุวรี โชคสวนทรัพย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย และได้รับคัดเลือกให้เป็นบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award สาขาการท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 29 ก.ย. อ.ยุวรี โชคสวนทรัพย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย และได้รับคัดเลือกให้เป็นบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award สาขาการท่องเที่ยว เรื่อง " ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น งานหัตถศิลป์ : เกาะศาลเจ้า ชุมชนวัดจำปา กับการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับอ.ยุวรีด้วยค่ะ

คลิ้กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม