โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน Resume

ในวันอังคารที่ 26 กันยายน ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ และ อ.ลลิตา ชื่นสายชล ได้นำนักศึกษาสาขาการโรงแรมไปเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน Resume ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรก่อนนักศึกษาจะฝึกสหกิจศึกษาในเทอม 2/2560 และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงาน

นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของเครือโรงแรม Accor ซึ่งคณะการท่องเที่ยวฯขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของเครือโรงแรม Accor มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

คลิ้กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม