โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับบุคคลทั่วไป

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความยินดีให้บริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการโรงแรม สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจที่พักแรม เปิดรับสมัครทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานในองค์กร สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ในรูปแนบ หรือส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ้คของคณะ ที่ https://www.facebook.com/dpu.hoteltourism/

คลิ้กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม