โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้อง ทุนเรียนดี (คั้นกะทิ) รอบที่ 2

เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้อง ทุนเรียนดี (คั้นกะทิ) รอบที่ 2 น้องๆ #Dek61 คนไหนพร้อม สมัครเลยค่ะ วันนี้ - 14 ม.ค.61 
คลิก >> http://www.dpu.ac.th/register/ 
[สอบ 20 ม.ค.61]