โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายสุพจน์ ณ เชียงใหม่ ศิษย์เก่ารุ่น 43 มาเยี่ยมเยียนคณาจารย์ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดในการเรียน

นายสุพจน์ ณ เชียงใหม่ ศิษย์เก่ารุ่น 43ที่คณะภูมิใจอีกคน
จากประสบการณ์ทำงานเป็นThai Cuisine Chef, Jhanjay Vegetarian Thai Cuisine, Seattle, USA วันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนคณาจารย์ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดในการเรียนจนถึงการทำงานเป็นเชฟในต่างประเทศให้กับรุ่นน้องรุ่น60ในวันปฐมนิเทศ 

"การเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวันนี้"