โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ปฐมนิเทศรอบที่ 2

10 ส.ค.2560 วันนี้ที่เราจะรวมเป็นหนึ่ง ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าเป็นเด็กดี60 เราคือ #DEKDPU60 #2become1 #ปฐมนิเทศรอบ2 #dpufreshy60 #DPU

คลิ้กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม