โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ศศ.บ. (การโรงแรม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (Hotel Studies)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Hotel Studies)

ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติงานบริการ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ฝึกงาน ปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอื่นที่ให้บริการที่พักและบริการอาหาร-เครื่องดื่ม รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตลอดจนเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการที่พักและบริการอาหารเครื่องดื่ม

อัตรค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,400 บาท