โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3หน่วยกิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ไทยศึกษา
3
อารยธรรมโลก
3
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์
3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
เลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
3
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
เลือก 1 หรือ 2 รายวิชา ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นเป็น 9 หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
3
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต
3
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
3
ประชาคมอาเซียน
3
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
3
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3
สุขภาพเพื่อชีวิต
3
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
ภาษาอังกฤษ 1
3
ภาษาอังกฤษ 2
3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
หมวดวิชาเฉพาะ99 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
ธุรกิจที่พักแรม
3
จิตวิทยาการบริการ
3
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
วิวัฒนาการของสังคมไทย
3
ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต
การบัญชีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
3
งานแม่บ้านโรงแรม
3
การดำเนินงานครัว
3
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
งานส่วนหน้าโรงแรม
3
การตลาดโรงแรม
3
การจัดการงานขายโรงแรม
3
การจัดการงานประชุมและนิทรรศการ
3
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
3
วิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3
การจัดการงานจัดเลี้ยง
3
การจัดการรีสอร์ท
3
การจัดการบาร์
3
การจัดการธุรกิจสปา
3
การจัดการการบริการ
3
การจัดการธุรกิจการบิน
3
ธุรกิจเรือสำราญ
3
สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 30 หน่วยกิต
ศึกษาภาษาต่างประเทศสองภาษา
1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3
ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
3
เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ
3
เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง 1 ภาษา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 ภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3
ภาษาจีนสำหรับงานบริการ
3
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3
ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
3
2.2 ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3
3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานธุรกิจ
3
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
3
2.3ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
3
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์
3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
3
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สหกิจศึกษา
6
หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้