โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

แผนการศึกษาหลักสูตร

ภาคเรียนที่1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0
3
เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
3
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3
จิตวิทยาการบริการ
3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน*
-
ธุรกิจที่พักและอาหาร
3
วัฒนธรรมไทยสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
คณิตศาสตร์และสถิติ
3
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
 
วิชาภาษาต่างประเทศ (1)(จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
3
  วิชาในกลุ่มภาษา
3
     

* ในกรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษมาก่อน อาจได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นนี้ได้ โดยต้องเข้ารับการทดสอบและได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นเพิ่มเติมจนครบหน่วยกิตที่ได้รับยกเว้น

ภาคเรียนที่1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
3
การบริการแบบมูลค่าสูง
3
การจัดการงานแม่บ้าน
3
หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น
3
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
 
วิชาเลือกเสรี 1
3
 
วิชาภาษาต่างประเทศ (2)(จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
3
  วิชาภาษาต่างประเทศ (3)(จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
3
ภาคเรียนที่1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การบัญชีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
3
งานส่วนหน้าโรงแรม
3
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2
3
การตลาดโรงแรม
3
  วิชาเฉพาะเลือก 2
3
โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1
3
  วิชาเฉพาะเลือก 3
3
วิชาเฉพาะเลือก 1
3
  วิชาเลือกเสรี 2
3
  วิชาภาษาต่างประเทศ (4)(จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
3
  วิชาภาษาต่างประเทศ (5)(จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
3
ภาคเรียนที่1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
3
สหกิจศึกษา
6
โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3
3
     
การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
3
     
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3
     
  วิชาเฉพาะเลือก 4
3
     
  วิชาเฉพาะเลือก 5
3