โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตร

การฝึกงาน

นางสาวอภิสรา ฐานประเสริฐฤทธิ์

โรงแรม Amari Boulevard Bangkok

นางสาวจิรภัทร์ พวงแก้ว

บริษัท J-Plan Holiday

นางสาวขณิษฐา มั่งมี

โรงแรม Vie Hotel Bangkok

นางสาวเหมือนฝัน แพนุ้ย

โรงแรม The Continent Hotel Bangkok

นางสาวนลินน์ สังข์หงษ์

โรงแรมรามาการ์เดนส์

นางสาวนภสร มูลสงเคราะห์

Tenface Bangkok Hotel

นางสาวณัฌณิฌา อัศวพิพัฒน์สิษฐ์

บริษัทการบินไทย

นายณฐพล วีระไวทยะ

โรงแรม Miracle Grand Convention

นางสาวพัชรพร สุริยาบุตร

โรงแรม Crowne Plaza Bangkok

นางสาวเพชรดา ทุนร่องช้าง

Tenface Bangkok Hotel

นายพชรธรณ์ นิยมเธียรสิน

Lufthansa German Airlines

นายภาวี ประสิทธิ์

โรงแรม Mandarin Oriental Bangkok

นางสาวผกามาศ สร้อยคำ

บริษัท Bangkok Flight Services

นางสาวพิมพ์ธารี เศรษฐโอฬาร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

นางสาวพรพรรณ ส่งเสริม

โรงแรม Amari Boulevard Bangkok

นางสาวรดา หงษ์คำดี

โรงแรม Shangri La Bangkok

นางสาวสุดารัตน์ แขตสันเทียะ

โรงแรม Novotel Impact

นางสาวฐพัชร์ ขอดเตชะ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา

 

กิจกรรมและภาคปฏิบัติ

 • ภาคการศึกษา 1/2555

  • การทัศนศึกษาวิชา HT 309 งานแม่บ้านโรงแรม 

   ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok

   ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok

   การฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้

    

    

  • การทัศนศึกษาในวิชา HT 328 การจัดรีสอร์ท 

    
   ณ โอเชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับ พัทยา ณ โอเชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับ พัทยา  
 • ภาคการศึกษา 2/2555

  • การทัศนศึกษาในวิชา HT 321 มรดกไทย 

นักศึกษาสัญชาติจีนไปชมการแสดงโขนชุดจองถนน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นักศึกษาสัญชาติจีน ณ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

 

นักศึกษาไทย ณ วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง

นักศึกษาไทย ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

 
 • การฝึกภาคปฏิบัติในวิชา HT 322 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการนำเที่ยว

   

ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา