โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อคณะ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 113, 563
โรงแรม DPU Place
โรงแรมระดับสี่ดาว สำหรับผู้ปกครองหรือแขกผู้มาเยือน พร้อมบริการสปาภายในโรงแรม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานคณบดี อาคาร 6 ชั้น 9
คณบดี : ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ 110
รองคณบดีฝ่ายบริหาร : ผศ.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ 562
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ : อ.ปรัทยุมน เลปนานนท์ 762
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา : อ.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ 293
เลขานุการคณะ : คุณณัฐพร สุกุมารพันธุ์ 447
สำนักงานเลขานุการคณะฯ   
ธุรการ ชั้น 9 : นางอุษา กฤษวัฒนากรณ์, นางสาวกรธิดา กองคุ้ม 113, 189
ธุรการ ชั้น 10 : นางพรรษภรณ์ กลิ่นหอม 563
ห้องประชุมคณะฯ 447
โทรสารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 02-954-7354
กลุ่มการท่องเที่ยว อาคาร 6 ชั้น10
หัวหน้ากลุ่ม : อ.ยุวรี โชคสวนทรัพย์ 667
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล 293
ดร.สุวันชัย หวนนากลาง 293
อาจารย์ 667
อาจารย์กัลยา สว่างคง 875
อ.พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม 455
อ.ภควดี วรรณพฤกษ์ 455
ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตฯ : ผศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล 609
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตฯ : น.ส. ณัฐพร สุกุมารพันธ์ 237
กลุ่มการโรงแรม อาคาร 6 ชั้น10
หัวหน้ากลุ่ม : อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง 700
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา บุนนาค 293
อ.ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร 792
อ.ณิชาภัทร ฟองสมุทร 455
อ.ลลิตา ชื่นสายชล 455
   
กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาคาร 6 ชั้น 9
หัวหน้ากลุ่ม : อ.ทิพอาภรณ์ พลอาจ 351
อาจารย์กลุ่มภาษาอังกฤษ 388
ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ 825
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาคาร 6 ชั้น 9
หัวหน้ากลุ่ม : อ.อนุสรณ์ โพธิ์แก่นแก้ว 706
อาจารย์กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 388
หน่วยปฏิคม DPU Place
ผู้จัดการหน่วยปฏิคม : อ.วัชรินทร์ เมฆา 476
รองผู้จัดการทั่วไป : อ.วิบูลย์ศักดิ์ พิกุล 653