โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หนังสือ

ชื่อหนังสือ
โดย
รายละเอียดหนังสือ
English in Airline Business
 
รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะการบินเล่มเเรกที่แต่งและตีพิมพ์ในประเทศไทย ทำให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะการพูด การอ่าน การฟัง และเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการบริการภาคพื้นดิน การสำรองที่นั่งสำหรับสายการบิน รวมไปถึงทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานเป็น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน