โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เกี่ยวกับคณะ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2530  โดยมีภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมรับผิดชอบการดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมายาวนานกว่า 25 ปี  สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ได้เริ่มดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ในปีพ.ศ.2552

การจัดการศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปีพ.ศ.2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะวิชา โดยให้จัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556

ปัจจุบัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้

ในการดำเนินงาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมยังกำกับดูแลโรงแรม DPU Place ซึ่งเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการโรงแรมเป็นหลัก ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานทั้งในสถานการณ์จริงและจำลอง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะฯ จึงมีความพร้อมทั้งในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประกันคุณภาพ