การแทรกไฟล์ภาพยนตร์ใน PowerPoint 2007

1. เลือกเมนู Insert  > Movie > Movie from File2. เลือกไฟล์ภาพยนตร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล mpeg , avi หรือ wmv3. เลือกการกำหนดค่างานนำเสนอดังนี้
    คลิก Automatically  หากต้องการให้ภาพยนตร์เล่นทันทีเมื่อเปิดงานนำเสนอ
    คลิก When Clicked หากต้องการให้คลิกเมาส์เพื่อเล่นภาพยนตร์เมื่อเปิดงานนำเสนอ