โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต

หลักการและเหตุผล
นักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่นจะมีพัฒนาการด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดที่แปรปรวนง่าย เปิดเผย รุนแรง บางครั้งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ เช่น ก้าวร้าว ละเลยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่ควรจะตระหนักรู้และประพฤติปฏิบัติ นักจิตวิทยาเชื่อว่าการขัดเกลาพฤติกรรมดังกล่าว แนวทางปฏิบัติพื้นฐานในหลักพระพุทธศาสนาจะช่วยให้วัยรุ่นมีจิตใจที่สงบ ดีงาม และสามารถฝึกจิตให้เป็นผู้มีสมาธิทำให้เกิดปัญญา รู้เหตุ รู้ผล เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ   ดังนั้น แผนกแนะแนวและให้การปรึกษา ซึ่งมีบทบาทในการป้องกันปัญหาและพัฒนานักศึกษาให้สามารถมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในช่วงวัยรุ่น วัยเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีประสบความสำเร็จทั้งด้านส่วนตัวและการเรียน จึงได้จัดโครงการ “เข้าวัดพัฒนาจิต”  เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว

วัตถุประสงค์
    > เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อผู้มีพระคุณ เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์
    > เพื่อให้นักศึกษานำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต
    > เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดโดยอาศัยความร่วมมือของ 3 สถาบัน คือ สถาบันครอบ-ครัว  สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา