โครงการองค์กรสัมพันธ์

โครงการองค์กรสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง
" KNOWLEDGE MANAGEMENT "

หลักการและเหตุผล
คุณภาพของมหาวิทยาลัย นอกจากการวัดที่คุณภาพงานวิชาการของบัณฑิตแล้ว ตัวแปรที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สัดส่วนการได้งานทำของบัณฑิต แต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งจะต้องรีบดำเนินการและถ้ามหาวิทยาลัยใดสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว มหาวิทยาลัยนั้นก็จะเป็นผู้นำในเรื่องการหางานทำให้กับบัณฑิต ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นที่จะนำบุตรหลานมา เข้าเรียนในสถานศึกษานั้น ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้งานทำเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานทราบถึงศักยภาพในการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย   แผนกจัดหางาน สำนักกิจการนักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการองค์กรสัมพันธ์ หัวข้อ " KNOWLEDGE MANAGEMENT " โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในด้านการบริการงานวิชาการสู่ชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ของสถานประกอบการต่างๆ กับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 150 สถานประกอบการ
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในการบริการงานวิชาการสู่ชุมชน

หัวข้อการสัมมนา
" KNOWLEDGE MANAGEMENT " โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. แนวคิด หลักการด้านองค์ความรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT
2. แนวทางการนำ KNOWLEDGE MANAGEMENT สู่ภาคปฏิบัติขององค์กร
3. การอภิปรายทั่วไป

รูปแบบโครงการ  เชิญวิทยากรมาบรรยาย และอภิปรายร่วมกัน

วิทยากร
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการอภิปราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

สถานที่จัด  ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมงาน
1. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการต่างๆ มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 120 สถานประกอบการ
2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยมีสัมพันธภาพที่ดีกับสถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลถึงการผลิตบัณฑิต     การจัดหางานให้กับบัณฑิตได้ในอนาคต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   แผนกจัดหางาน สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การวัดและประเมินผลโครงการ
1. จำนวนผู้เข้าสัมมนาไม่น้อยกว่า 120 คน โดยตรวจสอบจากยอดจำนวนผู้ลงทะเบียน และใบประเมินผลโครงการฯ
2. ประเมินผลโครงการฯ การบรรยายของวิทยากร