การใช้งาน DPU LSS

นักศึุกษาที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ DPULSS จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าใช้งานระบบที่ http://lss.dpu.ac.th  จะปรากฎหน้าจอหลักของระบบ ดังภาพ

2. ให้นักศึกษาคลิกเลือกคณะต้นสังกัดของอาจารย์  โดยแบ่งเป็น 13 สังกัด  ดังนี้

3. เมื่อคลิกเลือกต้นสังกัดแล้วจากนั้นจะปรากฎรายชื่อของอาจารย์ทั้งหมดในสังกัดนั้น  ให้คลิกเลือกชื่ออาจารย์ที่ต้องการจะเข้าใช้งาน  ดังภาพ

4. จะเข้าสู่หน้าหลักของอาจารย์ผู้สอน ดังภาพ

5. ให้คลิกที่ เมนูสมัครสมาชิก เพื่อสมัครเข้าใช้งาน  ดังภาพ

6. พิมพ์รหัสนักศึกษา  และรหัสผ่าน (รหัสที่ใช้เช็คเกรด)  ดังภาพ

จากนั้นคลิกเลือกรายวิชา  และเลือกกลุ่มเรียน  ดังภาพ

เมื่อคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ  จะปรากฎข้อความ สมัครสมาชิกเรียบร้อย  กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน    ในกรณีที่นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานในระบบได้ทันที  
และจะปรากฎข้อความ  สมัครสมาชิกเรียบร้อย กรุณารออาจารย์อนุมัติใช้งาน  ในกรณีที่จะต้องรอการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนก่อนจึงจะเข้าใช้งานได้

7. จากนั้นให้ทำการ login เข้าสู่ระบบ ดังภาพ

8. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะปรากฎข้อความต้อนรับและแสดงชื่อ-สกุลของนักศึกษา  ดังภาพ