การใช้งานไอคอนต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

การใช้งานไอคอนแนะนำการใช้อุปกรณ์

 เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลัก (Desktop) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนแล้ว เลือกปุ่ม แนะนำการใช้อุปกรณ์ ขึ้นมาใช้งาน จะปรากฏหน้าข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนมาตรฐาน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ