การทำ Animation เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Flash

ในภาพตัวอย่าง เป็นการทำภาพเคลื่อนไหว หรือ Animation อย่างง่าย ซึ่งกำหนดให้รถยนต์วิ่งจากจุด A ไปยังจุด B 
โดยเราจะสร้างจากโปรแกรม Flash มีขั้นตอนดังนี้  

1. เปิดโปรแกรม Flash เลือกเมนู File > Import > Import to Stage แล้วเลือกภาพที่ต้องการทำ Animation 
    โดยจัดตำแหน่งภาพให้อยู่ที่จุดเริ่มต้น (จุด A)

2. คลิกเมาส์ขวาที่ Timeline ตรงเฟรมที่ 30 แล้วเลือก Insert Keyframe

3. คลิกที่ Layer 1 เพื่อเลือกทั้งหมด (สังเกต Timeline จะถูกไฮไลน์เป็นสีดำ) 

4. คลิกขวาที่ Timeline อีกครั้ง แล้วเลือก Create Motion Tween

5. คลิกเลือกเฟรมที่ 30 เพื่อกำหนดจุดสิ้นสุด

6. ใช้เมาส์ลากรถยนต์ให้ไปอยู่ที่จุดสิ้นสุด (จุด B)

7. ทดสอบการทำงานโดยการกด Ctrl+Enter