การเปลี่ยนรูปแบบ Template (Slide design)

หลังจากที่สร้างงานนำเสนอใน PowerPoint แล้วเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบของแม่แบบหรือ Template ใหม่สามารถทำด้วยวิธีการดังนี้

1. คลิกเมนู Format > เลือก Slide Design จะปรากฏรูปแบบของ Templates ทางด้านขวามือ

 

2. คลิกเลือกรูปแบบของ Template ที่ต้องการเปลี่ยน แต่หากต้องการเปลี่ยนเฉพาะบางสไลด์ให้คลิกขวาที่ Template แล้วเลือก Apply to Selected 
    Slides หลังจากนั้น PowerPoint จะทำการจัดเรียง Object ใหม่เพื่อให้พอดีกับเค้าโครงที่เลือก และคุณอาจจะต้องช่วยจัดเรียงใหม่บางส่วนด้วย

3. รูปแบบของ Slide จะเปลี่ยนไปตาม Template ที่ถูกเลือก