การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( http://www.dpu.ac.th/techno) เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในด้านการให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจำแนกออกเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้

ข้อมูลของหน่วยงานสำหรับ :

อาจารย์และบุคลากร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่างๆ ได้แก่ การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย การจัดทำบทเรียน e- Learning การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่คณาจารย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพในการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น

นักศึกษาปัจจุบัน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน e – learning วิธีการเรียน และการติดต่อเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน

บุคคลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน :

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแผนกต่างๆของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งนำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารงาน รวมทั้งราววัลแห่งความภาคภูมิใจของหน่วยงาน

แผนกงานภายใน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนกงานภายในศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในการให้บริการ รวมถึง ขั้นตอนต่างๆในการให้บริการ การดาวน์โหลดใบขอใช้บริการ ทั้งนี้รวมไปถึงผลงานและเบอร์ติดต่อภายในหน่วยงานด้วย

บุคลากร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาพกิจกรรม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดทำขึ้นในด้านการฝึกอบรมให้กับคณาจารย์หรือหน่วยงานภายนอก และการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาของหน่วยงานภายนอก

ข่าวสารและสัมมนา เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

การติดต่อ การติดต่อกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และแผนกงานภายใน