อาจารย์และบุคลากร

งานบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์

 

งานบริการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย , ออกแบบงาน Computer Graphic, ผลิต PowerPoint, Scan ภาพ/ตกแต่งภาพ, Print ข้อมูล/ภาพ, สำเนาข้อมูล Digital file, ผลิต PowerPoint Template และผลิต Courseware DPU Online Training

งานบริการผลิตบทเรียนและดูแลระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลิตบทเรียน e-Learning, ดูแลการจัดการเรียนการสอน e-Learning ทั้งเรียนเต็มวิชา และใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนจากห้องเรียนปกติ

งานบริการผลิตเว็บไซต์ ได้แก่ ผลิตเว็บไซต์คณะและหน่วยงานภายใน บริการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

งานบริการและฝึกอบรมสื่อการศึกษา ได้แก่ ดูแลระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (DPULSS) ดูแลระบบ DPU Online Training และจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์

ติดต่อศูนย์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาตั้งอยู่ที่ อาคาร 8 ชั้น 5
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์. 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 501
โทรสาร : 02-5800055
อีเมล : e-learning@dpu.ac.th