ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหน่วยงาน ให้บริการด้านสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายในงานบริการ อาทิ งานบริการสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมให้บริการด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยหลากหลายประเภท เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานบริการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย Video on Demand งานบริการบันทึกเทปวีดิทัศน์ งานบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน งานบริการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา งานบริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และงานบริหารจัดการ ออกแบบและผลิตเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจ และตระหนักในภาระหน้าที่ที่มีต่อการให้บริการแก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของมหาวิทยาลัย โดยจะทำหน้าที่ให้บริการอย่างดีที่สุดตามปณิธานที่ว่า “มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างพอเพียง และก้าวทันกับเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน”

อาจารย์ชฎิล เกษมสันต์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

  • ไม่พบข่าว